Informace k návratu dětí do mateřské školy   

Dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách se v rámci první etapy otevírání škol mění organizace chodu školy od 12. 4. 2021 takto:

Mateřská škola bude otevřena v tomto režimu:

1. pro děti s povinným předškolním vzděláváním

2. pro děti níže jmenovaných profesí

 

 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY VZHLEDEM K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:

Pondělí a čtvrtek(testovací dny) je provoz školy omezen na dobu od 6,30 - do 16,00 hod. 

Ostatní dny je provoz 6,00 - 16,00.

 

Testovací čas je pro každé dítě stanoven po telefonické domluvě s jeho zákonným zástupcem. Podle času testování jsou děti rozděleny do tříd. Rozdělení dětí se po dobu celého týdne nesmí měnit, z tohoto důvodu nelze měnit ani čas testování. V podnělí i čtvrtek musí být shodný:

pondělí 6,30hod.

              7,00hod.

              7,30hod.

              8,00hod. 

čtvrtek  6,30hod.

              7,00hod.

              7,30hod.

              8,00hod.

Dodržujte ve dnech testování domluvené časy nástupů do mateřské školy.
Testování bude probíhat v tělocvičně MŠ. Vchod ze zahrady.
Dítě bude se zákonným zástupcem vpuštěno do budovy po vyzvání zaměstnancem, který testování provádí.
Vyčkejte na vyzvání ke vstupu do tělocvičny na zahradě MŠ.
Dítě, které nastoupí do MŠ mimo den testování, musí mít předem domluvený čas příchodu do MŠ tak, abychom mohli zajistit zaměstnance, který testování provede. Vstup do budovy bude opět přes tělocvičnu MŠ.

 

Po dobu testování dětí je nutná přítomnost zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby, která bude testování dítěte provádět a vyčká na výsledek testu.

 

Při vstupu do mateřské školy musí mít zákonný zástupce nasazený respirátor a provést dezinfekci rukou. 

Dítě vstupuje do budovy bez ochrany dýchacích cest a provede dezinfekci rukou.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Testování dětí je povinné.

Do mateřské školy přicházejí jen děti bez zjevných příznaků nemoci.

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE V ODKAZECH Z MŠMT :

 

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

 

Veškeré informace k výše uvedeným opatřením naleznete na: Informace k provozu škol od 12. dubna 2021. MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

 nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení  pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,ozaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních 

  službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 
Testování se neprovádí u osob, které doloží, že:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. III. Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenn.

 

 


Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (mateřská škola). Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Není potřeba potvrzení školy.

Bližší informace a online formulář naleznete v odkaze: eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
 

Údaje o škole k vyplnění formuláře:

A. Prohlášení o uzavření zařízení (školy), které dítě navštěvuje

Název: Masarykova základní škola a Mateřská škola, p.o. (MŠ Smetanova 840)        IČO:619 886 77
Ulice: Seifertova Číslo domu: 601 Obec: Bohumín PSČ: 73581 Stát: ČR
Důvod uzavření: Mimořádná opatření proti epidemii

 

Omlouvání dětí z MŠ  a přihlašování po jejich nepřítomnosti!!!

 

Telefonní číslo pro omlouvání a přihlašování dětí – 734 788 677.

Toto číslo je určeno pouze pro sms zprávy !!!

 

Při omlouvání dítěte musíte uvést:

1. Jméno a příjmení dítěte

2. do kdy dítě omlouváte  - buď konkrétní datum

                                          - nebo do odvolání

 

V případě, že je dítě omluveno do odvolání je NUTNÉ jej do MŠ nahlásit

a to předcházející den nejpozději do 12.00hod. Rovněž prostřednictvím sms zprávy.

Konkrétní podmínky omlouvání a omluvný list najdete ve hlavní nabídce - složka Omlouvání dětí