Koncepce a strategie rozvoje MŠ

1Úvod

Koncepce a strategie rozvoje mateřské školy stanovuje vize a cíle, které pedagogové plánují učinit v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou dětí na budoucnost. Ukazuje směr vývoje, jakým se chce naše mateřská škola v horizontu 6 let posunout. Je zpracována na základě zjištění aktuálního stavu mateřské školy podrobnou analýzou realizovanou dotazníkovým šetřením pedagogů, zákonných zástupců a SWOT analýzou. Je dokumentem, který je otevřený trendům ve vzdělávání     a společnosti. Je dostupná zákonným zástupcům dětí, kteří se mohou aktivně podílet na jejím znění a plnění. Cílem koncepce je zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a celého chodu mateřské školy jako celku. Pro dítě předškolního věku je důležité, jak se v mateřské škole cítí,
a proto je našim cílem vytvořit pro děti prostředí příjemné, klidné, bezpečné, motivující a plné radosti. Mateřská škola musí mít neustálý zájem o to, aby každé dítě na konci předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností. Aby ji veřejnost viděla a hodnotila pozitivně. Mateřská škola průběžně sleduje informace podstatné pro své další směřování a bude je v aktualizacích koncepce a strategie zohledňovat. 

2Analýza současného stavu

2.1Oblast materiálně technická a ekonomická

Mateřská škola Smetanova je součástí právního subjektu Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace. Sídlí v samostatné dvoupodlažní budově poblíž centra. Většina dětí bydlí v okolí MŠ, část jich dojíždí. V době příchodu dětí do MŠ bývá prostor pro parkování zcela zaplněn. MŠ je trojtřídní, kapacita 70 dětí je naplňována na 100 %. Třídy jsou homogenní. Při vysokém počtu stejně starých dětí jsou výjimečně, na základě povolené výjimky o navýšení kapacity tříd zařazovány děti do maximálního limitu 28 míst. Pro svou činnost má MŠ k dispozici 3 třídy, tělocvičnu, samostatnou jídelnu. Budova MŠ byla postavena v roce 1930, je nejstarším zařízením tohoto typu v našem městě, což je znát na jejím architektonickém vzhledu, který je specifický v jeho interiéru i exteriéru.  Za dlouhou dobu svého fungování prošla mnohými úpravami tak, aby prostory, které vyhovovaly podmínkám předškolní výchovy a vzdělávání v době své výstavby, vyhovovaly rovněž dnešním požadavkům. 

Do budovy se vstupuje do každé třídy samostatným vchodem, ke kterému je nutno vystoupat po schodech. Každá třída má vlastní vchod, který je zabezpečen kamerovým systémem pro kontrolu osob, které chtějí do objektu MŠ vstoupit. Schodiště vede rovněž do třídy v patře a jídelny v suterénu. Touto cestou je do jídelny přinášena strava. Suterénní prostory byly v průběhu let v rámci oprav a investičních akcí města renovovány. V současné době zde máme
k dispozici kuchyň, jídelnu, tělocvičnu se skladem na TV nářadí, sklady pro didaktické pomůcky
a čistící potřeby, šatnu pro provozní zaměstnance, místnost praní a uložení prádla. V suterénu byla opravována kanalizace, zdivo, podlaha. Mateřská škola je od roku 2013 napojena na centrální zásobování teplem z Dětmarovické elektrárny. Při převodu systému vytápění budovy bylo demontováno zařízení na centrální regulaci teploty v jednotlivých místnostech. Elektroinstalace v celé budově je již zastaralá. 

Třídy v přízemí prošly celkovou rekonstrukcí. Byly zde odstraněny původní vestavěné skříně na ukládání lůžkovin, zrekonstruováno zdivo, podlaha a instalovány nové skříně na ukládání lehátek
a ložního prádla. Do třídy v přízemí v pravé části budovy byl pořízen nový nábytek na ukládání hraček a pomůcek. Třídy v přízemí jsou nyní vybaveny nábytkem na míru tak, aby byl každý prostor efektivně využitý a uložené hračky byly dostupné dětem. Třída v patře má menší prostory. Je zde nedostatek místa pro nábytek k námětovým hrám dětí, skříně k ukládání hraček mají nedostatečný počet polic, prostor k ukládání hraček a pomůcek není efektivně využit. V herně dochází v místě sezení dětí na lavičkách k oděru stěny, která není chráněná. Ve třídách i jídelně jsou stoly a židle pro děti odpovídající antropometrickým požadavkům. Některé stoly již vykazují známky opotřebení, výhledově plánujeme zakoupit nové. Třídy v přízemí mají třídu a hernu oddělenou pevnou zdí, což ztěžuje kontrolu učitelky a přehled o dětech v průběhu jejich spontánních činností a her. Herny v přízemí jsou odděleny systémem dveří vedoucích přes celou šířku místnosti, lze je otevřít a tím oba prostory propojit. Okna tříd jsou směřována na jih. V letním období jsou místnosti přehřáté a špatně větratelné. V oknech směřujících na zahradu jsou síta proti hmyzu a žaluzie. Každá třída má svou vlastní šatnu pro ukládání věcí dětí. V šatně dětí uprostřed budovy je umístěna starší kuchyňská linka pro zaměstnance. Je volně přístupná. Celkovou rekonstrukcí prošla rovněž chodba vedoucí ze suterénu do 1. patra a obě botárny. V těchto prostorách byla rovněž zrekonstruována podlaha, zdivo a zastaralé obložení bylo nahrazeno novým. U vstupu do umývárny dětí situované v přízemí a šatny dětí s menší kuchyňkou byly pořízeny nové zárubně a dveře. Umývárny a toalety dětí prošly celkovou rekonstrukcí zhruba před 15 lety. MŠ disponuje kvalitními didaktickými pomůckami, literaturou pro děti i pedagogy. K dispozici máme interaktivní tabuli a tablety. Výhledově plánujeme pořídit rovněž interaktivní tabuli mobilní, čtečky knihy, chytré tužky, robotické hračky a notebook do kanceláře.

Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení, kterou děti s velkou oblibou využívají. K dispozici je rovněž uměle vytvořený mírný svah určený k bobování a přirozenému zdokonalování fyzické zdatnosti dětí. Na zahradě jsou umístěny dřevěné herní sestavy
pro realizaci různorodých pohybových a relaxačních aktivit dětí. V roce 2019 byly z projektu SFŽP financovány sadové úpravy, prvky a mobiliář v přírodním duchu pro badatelsky orientované vyučování a rozvoj environmentální senzitivity. Veškeré venkovní prvky jsou ze dřeva a průběžně se opotřebovávají. Péče, kterou zahrada pravidelně vyžaduje, navyšuje zatížení správních zaměstnanců. Rovněž provozní doba mateřské školy v rozsahu 10 hodin zvyšuje nároky a zátěž na úklid budovy jedním zaměstnancem. Pozemek MŠ sousedí s Masarykovou ZŠ, k níž MŠ spadá.  Z této situace vychází vzájemná spolupráce a návaznost mezi školami. V těsné blízkosti je rovněž městský park, v němž je vybudován Hobby park, dopravní hřiště, sportovní areály, květnaté louky a voliéry, které jsou vhodným cílem pro vycházky. Městský park tak poskytuje dětem podmínky pro jejich rozmanité pohybové aktivity, je také vhodným místem k pozorování přírody a získávání nových poznatků prostřednictvím her, experimentů apod. MŠ sousedí rovněž s knihovnou, kterou velmi často navštěvujeme a úzce s ní spolupracujeme.

2.2Oblast personální

 V MŠ pracuje 6 pedagogických zaměstnanců. Jedna učitelka má zkrácený pracovní úvazek 0,806. Dále jsou zde tři provozní zaměstnanci; domovnice, údržbář a kuchařka, která dochází z kuchyně základní školy ve stanovenou dobu jídlo vydávat. Ve školním roce 2021/2022 docházel do MŠ v určené dny a stanovenou dobu rovněž speciální pedagog, který byl financován v rámci projektu SYNERGIE III.

Všechny učitelky splňují požadovanou kvalifikaci. Tři učitelky mají vzdělání vysokoškolské, tři středoškolské pedagogické. Vysokoškolsky vzdělané učitelky vystudovaly školu v průběhu pracovního poměru v naší organizaci, z čehož je zřejmé, že je u nás profesní růst všech zaměstnanců podporován. Pedagogové aktivně sledují moderní trendy ve výchově a vzdělávání, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, mají k dispozici odbornou literaturu, časopisy z oboru. Jsou iniciativní při tvorbě vlastních didaktických pomůcek a materiálů.

Každý pracovník má přesně stanovenou náplň povinností a je prokazatelně seznámen s individuálními úkoly, za jejichž plnění zodpovídá. Ve škole je vytvořen informační systém, který zabezpečuje dostatek informací o škole a jejích aktivitách. Každý měsíc je vypracován plán akcí, kde jsou uvedeny konkrétní informace o termínu a obsahu akce, třídě, které se týká,
a zaměstnanci, který za realizaci zodpovídá. Zaměstnanci MŠ jsou rovněž každý měsíc seznámeni s aktuálním plánem ZŠ a mají tak včas informace o poradách a úkolech, které se jich osobně týkají. V průběhu školního roku vznikají momenty, kdy musíme řešit situace pružně, zde občas dochází ke komunikačnímu šumu.

Vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a otevřenosti, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, respektuje názor podřízených. Pedagogové úzce spolupracují při tvorbě ŠVP MŠ
i s kolegyněmi z MŠ ve Starém Bohumíně. Ve škole je vypracován autoevaluační plán, který zahrnuje všechny stránky chodu MŠ. Z jeho výsledků vyvozujeme závěry pro další práci. Pedagogické rady jsou pořádány pravidelně vedením ZŠ. Mnohdy jsou témata určena především zaměstnancům školy. Pro potřeby MŠ organizujeme provozní porady MŠ, kde konstruktivně řešíme témata a problémy, které se týkají konkrétně chodu mateřské školy a našich potřeb.
Ty nejsou pravidelné, ovšem z našeho hlediska jsou stěžejní. Pravidelné porady na začátku a konci školního roku vedeme rovněž s kolegyněmi z MŠ ve Starém Bohumíně. Zde projednáváme záležitosti vztahující se k ŠVP MŠ a vzájemné spolupráci. Vedení školy podporuje spolupráci se zákonnými zástupci i s odborníky, a to zejména při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí spojených s odkladem školní docházky. Oblast spolupráce chceme rozšířit i v rámci prevence. Spolupráce se základní školou i se zřizovatelem je funkční.

Všichni zaměstnanci mateřské školy tvoří tým, spolupracují podle dohodnutých pravidel, respektují odborné zásady a pravidla profesionální etiky.  

2.3Oblast výchovy a vzdělávání

Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělávání, respektoval věk, předpoklady, individuální zvláštnosti dětí a byl v souladu s RVP PV. Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje.

ŠVP MŠ má název „Křížem krážem Bohumínem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby dítě rozvíjelo svou osobnost, utvořilo si kladný vztah k mateřské škole, poznávalo prostředí našeho města, seznámilo se s kulturními tradicemi společnosti, posílilo vztah k místu, kam patří, tedy ke svému domovu, rodině a městu. Zaměření mateřské školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb dětí, z kulturních tradic naší společnosti, z možností, které nám nabízí naše město, a ze spolupráce s rodinou. ŠVP MŠ je zpracován v programu Inspis. Témata jednotlivých integrovaných bloků jsou dětem blízká a vycházejí z okolního dění. Díky opětovnému proškolení pedagogických pracovníků v oblasti tvorby ŠVP MŠ v programu Inspis byly shledány nesrovnalosti v obsahu vzdělávání a zpracování integrovaných bloků. Dle nově zjištěných poznatků byla provedena oprava a všechny stanovené kategorie jsou v souladu s RVP PV. V současné době nově ověřujeme v praxi třídní program generovaný v programu Inspis. V souvislosti s aktualizací ŠVP MŠ bude probíhat ověření ve všech povinných částech a aktualizace diagnostických listů tak, aby byly v souladu s obsahem a očekávanými výstupy jednotlivých integrovaných bloků.

2.4Oblast organizační

Organizování činnosti vychází z plánování a řídí se vnitřními normami a směrnicemi. Školní řád vznikl ve spolupráci všech zaměstnanců mateřské školy a bral v úvahu reálné požadavky zákonných zástupců. Jednotliví zaměstnanci mají stanoveny pracovní náplně a každý rok zpracovávají plán práce na školní rok, podle kterého se činnosti v MŠ řídí. Kontrolní činnosti zahrnují celou organizační strukturu MŠ. Pravidelný řád provozu tříd je nastaven tak, aby se při řízených činnostech starších dětí a v době pobytu venku všech tříd učitelé překrývali. Tohoto stavu nelze dosáhnout v případě absence pedagogů. Harmonogram dne je přizpůsoben aktivitám dětí, respektuje jejich individuální potřebu pohybu, umožňuje pedagogům plně se věnovat dětem
a jejich vzdělávání. Na děti se občas z důvodu realizace nadstandartních aktivit spěchá, jejich hra je přerušena bez možnosti dokončení. V případě vysokého počtu dětí na třídě je obtížné zajistit klidnou zónu pro realizaci aktivit vyžadujících pozornost a soustředění. Je vypracován plán bezpečnostních opatření při práci s dětmi v mateřské škole a plán v oblasti primární prevence
a nežádoucích patologických jevů tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí i zaměstnanců. 

2.5Oblast spolupráce se zákonnými zástupci dětí, kmenovou školou a organizacemi

Zaměstnanci MŠ usilují o vytváření vzájemných partnerských vztahů mezi školou a zákonnými zástupci. Vzájemné vztahy zákonných zástupců dětí a zaměstnanců MŠ jsou dobré a konstruktivní. MŠ informuje zákonné zástupce o programu, který dětem nabízí, a snaží se je zapojit do příprav
a realizace činností souvisejících se vzdělávacím obsahem. Zaměstnanci plánují zlepšení v oblasti předávání informací o neplánovaných změnách v organizaci chodu MŠ a aktivitách realizovaných v souvislosti se svátky a tradicemi v dostatečném časovém předstihu.  Pedagogové informují zákonné zástupce o obtížích dítěte, v případě potřeby konzultují společný postup, či odbornou pomoc. Nedostatky shledáváme v oblasti prevence rozvoje obtíží negativně ovlivňujících přirozený vývoj dítěte.

Spolupráce s kmenovou školou je na velmi dobré úrovni. Ředitel školy se o chod mateřské školy zajímá. Iniciativně zajišťuje finance na zlepšení podmínek MŠ, využívá všech dostupných možností, dotací, grantů, jak v oblasti zvelebení a oprav budovy, tak v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Podporuje vzájemnou spolupráci ZŠ a MŠ. Umožňuje využití odborných učeben. Osobně organizuje vzdělávání předškolních dětí v oblasti ICT. Pořádá společné akce a setkání pro všechny zaměstnance organizace, podporuje vzájemné pozitivní vztahy a dobré klima školy.

Na dobré úrovni je rovněž spolupráce se zřizovatelem po stránce finanční podpory i podpory vzájemné spolupráce všech škol a organizací města. V rámci akčního plánování MAP zjišťuje potřeby škol a efektivně na ně reaguje. Investice míří do oprav, rekonstrukcí, podporuje rovněž sportovní a rekreační aktivity dětí a jejich výchovně vzdělávací proces. Díky finanční podpory využíváme možnosti sportovních areálů BOSPOR, DDM Fontána. Úzce spolupracujeme s městskou knihovnou a ZUŠ.   

  


3SWOT analýza stávajícího stavu mateřské školy

3.1MŠ Smetanova 840, Bohumín

Silné stránky MŠ

 • Kvalitní pedagogický sbor sledující moderní trendy ve výchově a vzdělávání
 • Dobré vztahy mezi zaměstnanci, týmová spolupráce
 • Příznivé klima v MŠ, rodinná atmosféra
 • Spolupráce s kmenovou základní školou, s pedagogy a vedením ZŠ
 • Zahrada podporující pohybové aktivity
  a badatelsky orientované vyučování
 • Tělocvična v MŠ
 • Iniciativní vedení kmenové ZŠ při zajišťování finančních prostředků z dotací a grantů
 • Aktivní přístup pedagogů ke svému profesnímu rozvoji, DVPP, samostudium
 • Zapojení do projektů se Sokolem, městskou knihovnou, DDM
 • Podpora předčtenářské, předmatematické gramotnosti

Slabé stránky MŠ

 • Časté organizační změny z důvodu absence zaměstnanců
 • Forma oznámení o zpřístupnění budovy MŠ při organizačních změnách
 • Poruchovost bezpečnostního systému otvírání vchodových dveří do budovy
 • Péče o zahradu, udržování vyvýšených záhonů
 • Nemožnost regulace teploty radiátorů
 • Chybějící mobilní interaktivní tabule, výukové programy, čtečky knih, interaktivní a robotické hračky
 • Zastaralý stav podlahy ve třídě
  v patře, nezajištěná ochrana zdiva proti oděru v herně
 • Špatný technický stav ochrany zdiva v tělocvičně MŠ
 • Nezajištěná bezbariérovost při dovozu stravy do budovy MŠ
 • Zastaralá elektroinstalace v celé budově, nedostatečný počet zásuvek

Příležitosti MŠ

 • Podpora a aktivní zájem zřizovatele ve financování oprav, nadstandartních aktivit dětí, modernizace komplexu
 • Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pořízení pomůcek pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí
 • Lokalita budovy MŠ, blízkost parku
 • Blízkost ZŠ, možnost využití učeben
 • Široké spektrum možností spolupráce se zákonnými zástupci dětí
 • Aktivita a otevřenost subjektů města, neziskových organizací, spolků

Rizika (hrozby) MŠ

 • Tropické dny, přehřáté třídy
  a místnost k odpočinku dětí 
 • Zvýšená administrativní zátěž pedagogů a vedení školy
 • Zvýšený příliv uprchlíků, zařazovaní dětí s neznalostí českého jazyka do vzdělávání v MŠ
 • Navyšování cen energií, spotřebního materiálu, inflace
 • Covid - 19, jiná onemocnění

4Vize školy

4.1Oblast materiálně technická a ekonomická

Chceme vybudovat mateřskou školu, která je v rámci svých možností plně materiálně vybavená tak, aby vyhovovala hygienické i bezpečnostní stránce a aby se v ní mohly děti vzdělávat co nejlépe. Chceme průběžně vybavovat školu novými, moderními pomůckami a pracovat na zlepšení prostředí školy. Chceme se snažit operativně řešit opravy, údržbu a nákup materiálu plynoucí z aktuálních potřeb. Chceme hospodárně nakládat s finančními prostředky tak, abychom získali co nejlepší efektivitu při čerpání rozpočtu MŠ. Chceme i nadále získat prostředky i jinými možnostmi, dotace, granty, sponzorské dary, apod.

4.2Oblast personální

Chceme mít v mateřské škole i nadále kvalitní, obětavé a spokojené učitelky s profesionálním jednáním, s citlivým přístupem k dětem, zákonným zástupcům i veřejnosti, které si stále rozvíjejí pedagogické dovednosti, odborné znalosti a sledují trendy ve vzdělávání. Chceme i nadále podporovat profesní růst pedagogů a jejich aktivní přístup k získávání nových inspirací v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a vlastní tvorby didaktických pomůcek a materiálů. Chceme podporovat vzájemné sdílení dobré praxe, výukových materiálů. Chceme udržet kvalitu týmu, který spolu úzce spolupracuje
a tím vytváří dobré klima školy. Chceme mít dostatečný počet pedagogů s plným úvazkem, správních zaměstnanců zajišťujících čisté prostředí mateřské škole. Chceme zajišťovat specializované služby ve spolupráci s příslušnými odborníky.

4.3Oblast výchovy a vzdělávání

Základem veškerého dění na škole je kvalitní Školní vzdělávací program, jehož cílem je zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Ve školním roce 2022/2023 začneme pracovat dle aktualizovaného ŠVP vytvořeného v modulu Inspis ŠVP, který vychází z nového znění RVP PV a ze změn v legislativě školství. Chceme ho ověřit v praxi. Prioritně chceme zaměřit svou pozornost na vzdělávací obsah a nově využívané třídní plány generované z modulu Inspis ŠVP.   ŠVP MŠ budeme i nadále upravovat dle potřeb MŠ a změn v legislativě školství a tím zajišťovat kvalitu vzdělávání. Chceme dětem poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti dětí
a uplatnitelnost v každodenním životě. Nadále rozvíjet předčtenářskou gramotnost, pozitivní vztah ke knihám, předmatematickou gramotnost, informatické myšlení a digitální kompetence dětí. Podporovat rozvoj pohybových dovedností dětí a jejich zájem o sport. Zaměřit se na včasnou identifikaci vzdělávacích a výchovných problémů, zákonným zástupcům včas doporučovat spolupráci s odborníky. Nadále využívat krásné prostředí v okolí mateřské školy při vzdělávání
a k trávení volného času, probouzet v dětech zájem o přírodu a okolí svého města. Rozvíjet
a podporovat vřelý vztah dětí ke své rodině, mateřské škole a svému městu.

 

4.4Oblast organizační

Organizování musí vycházet z plánování a řídit se vnitřními normami a směrnicemi. Hlavními organizačními pilíři budou nadále ŠVP, školní řád, organizační řád, plán práce a stanovené pracovní náplně všech zaměstnanců. Chceme v organizaci chodu MŠ respektovat měnící se okolnosti, individuální potřeby dětí a umožnit pedagogům plně se věnovat dětem. Chceme v plné míře zajistit překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřské škole. Pro psychickou pohodu dětí i zaměstnanců nepřekračovat počty dětí na třídách stanovené vyhláškou.

 

4.5Oblast spolupráce se zákonnými zástupci dětí, kmenovou základní školou a organizacemi

Chceme pokračovat v kvalitní propagaci práce školy na veřejnosti. Rozvíjet spolupráci se zákonnými zástupci dětí a nadále spolupracovat se sdružením rodičů a přátel školy a se školskou radou. Rozvíjet nastavený způsob komunikace, nadále podporovat neformální setkávání učitelů
a zákonných zástupců, podporovat setkávání s odborníky. Ve spolupráci s místními spolky
a organizacemi vytvářet nabídku zajímavých aktivit pro děti MŠ. Zapojovat děti a pedagogy
do života města. Rozvíjet spolupráci s kmenovou základní školou a mateřskou školou ve Starém Bohumíně. Pokračovat v úspěšné spolupráci se zřizovatelem školy, v podpoře vzdělávání
a v zajišťování materiálních podmínek pro vzdělávání.

5Stanovení cílů a kritérií

5.1Oblast materiálně technická a ekonomická

Cíle:

 • Efektivně, úsporně a účelně hospodařit s přidělenými prostředky a účelně využívat jednotlivé fondy
 • S realizací jednotlivých úkolů postupovat dle plánů
 • Získávat pro uvedené plánované cíle veřejnost, pokusit se získat sponzory, granty
 • Spolupracovat se zřizovatelem

 

Kritéria: Zkvalitnění materiálního vybavení školy a jeho prostředí. Prostředí MŠ je bezpečné a podnětné pro výchovu a vzdělávání dětí. Odraz v kladném hodnocení ze strany dětí, zaměstnanců a zákonných zástupců dětí.

5.2Oblast personální

Cíle:

 • Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude vycházet z cílů
  a potřeb mateřské školy a které bude škola využívat ke zlepšení své práce
 • Motivovat pedagogy k sebevzdělávání, zajišťovat vzdělávací akce na míru celému pedagogickému sboru
 • Vést pedagogy ke vzájemné spolupráci, podporovat i nadále sdílení dobré praxe, výukových materiálů
 • Udržet dostatečný počet pedagogů, pokud možno s plným úvazkem
 • Zajišťovat pro zaměstnance vhodné materiální a pracovní podmínky
 • Podporovat trvale přátelskou pracovní atmosféru a týmovou spolupráci mezi zaměstnanci MŠ
 • I nadále vytvářet kvalitní podmínky pro spolupráci mezi pedagogy mateřské a základní školy
 • Získat pro spolupráci ve výchovně vzdělávacím procesu odborníky zajišťující specializované služby

 

Kritéria: Dostatečný počet provozních zaměstnanců a kvalitních, plně kvalifikovaných učitelek, které se chtějí nadále vzdělávat, vzájemně spolupracují v rámci sdílení dobré praxe a výukových materiálů, spolupracují v rámci zajištění specializovaných služeb dětem s odborníky.

5.3Oblast výchovy a vzdělávání

Cíle:

 • Mít kvalitně zpracovaný ŠVP, srozumitelný pro pedagogy i zákonné zástupce dětí, dobře uchopitelný a ověřený v praxi
 • Dovést dítě na práh školy samostatné, jisté, odvážné, orientující se v blízkém prostředí mateřské a základní školy, citlivé ke své rodině, vnímavé ke všem hodnotám, které vytvořila společnost
 • Vytvořit školu, která doplňuje rodinnou výchovu, vychovává a vzdělává děti podle jejich individuálních možností, pěstuje jejich důvěru ke světu a podporuje radost z učení
 • Dostatečně respektovat individuální potřeby, zájmy, zkušenosti a další vnitřní motivy jednotlivého dítěte, včasně identifikovat vzdělávací a výchovné problémy, vypracovávat PLPP, IVP, zákonným zástupcům dětí včas doporučovat spolupráci s odborníky
 • Připravit co nejlépe děti na povinnou školní docházku, pokusit se o snížení OŠD
 • Nadále rozvíjet předčtenářskou gramotnost a posilovat kladný vztah ke knihám
 • Nadále rozvíjet předmatematické dovednosti dětí, zaměřovat se na praktické využívání poznatků v reálném životě
 • Pokračovat ve spolupráci s kmenovou základní školou, knihovnou, DDM Fontána, Bosporem
 • Vytvářet ovzduší klidu, pohody a bezpečí  

 

Kritéria: Spokojené, dobře se rozvíjející děti, které se cítí v prostředí mateřské školy a jejího blízkého okolí bezpečně, jsou v rámci svých možností fyzicky, psychicky a sociálně samostatné, jsou připraveny na vstup do ZŠ.

5.4Oblast organizační

Cíle:

 • Ověřit kvalitu dokumentace mateřské školy; ŠVP, školní řád, plán práce mateřské školy
 • Ověřit efektivitu náplně práce zaměstnanců a individuálních úkolů pedagogů
 • Udržovat dostatečný počet pedagogických a provozních zaměstnanců
 • Zajistit překrývání učitelek v přímé pedagogické činnosti
 • Udržovat počty dětí ve třídě, které nepřekračují platnou legislativu, v rámci možností počty dětí snižovat
 • Pružně reagovat na měnící se situace a předávat informace o změnách včas všem zaměstnancům, zákonným zástupců dětí a dalším zúčastněným aktérům  

 

Kritéria: Dobré zajištění chodu školy, dodržování všech vnitřních předpisů a směrnic, dodržování školního řádu školy ze strany zaměstnanců i zákonných zástupců dětí.

5.5Oblast spolupráce se zákonnými zástupci dětí, kmenovou základní školou a organizacemi

Cíle:

 • Seznámit zákonné zástupce s obsahem ŠVP, s možností jejich aktivní účasti v jeho realizaci
 • Včas zákonné zástupce informovat o dění v mateřské škole v rámci plánu školního roku
 • Zapojit do dění školy co nejvíce zákonných zástupců, umožnit jim podílet se na plánování aktivit
  a činností ve třídě
 • Nabízet odbornou a lidskou pomoc rodičům, vycházet vstříc jejich oprávněným požadavkům
 • S realizací jednotlivých úkolů postupovat dle plánů
 • Získávat pro uvedené plánované cíle veřejnost, pokusit se získat sponzory, granty
 • Spolupracovat s kmenovou základní školou a mateřskou školou ve Starém Bohumíně
 • Spolupracovat se zřizovatelem

 

Kritéria: Aktivní zapojení zákonných zástupců do života MŠ, kladné hodnocení ze strany zákonných zástupců a veřejnosti. Pestré spektrum spolupráce s organizacemi města. Děti znají prostředí ZŠ, nastupují k povinné školní docházce kmenové ZŠ bez zbytečného stresu z neznámého prostředí.

 

6Plán úkolů

6.1Oblast materiálně technická a ekonomická

Střednědobý plán

 • Výměna poškozených dětských stolů ve třídách a jídelně, zakoupení nových
 • Zakoupení židlí velikosti 26 cm
 • Pořízení nového notebooku do kanceláře
 • Zakoupení didaktických pomůcek pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich kompetencí
 • Zakoupení čtečky knih, chytrých tužek
 • Zakoupení semaforu pro kontrolu hluku do všech tříd
 • Zakoupení nového ložního prádla a matrací na lehátka
 • Pořízení molitanové aplikace chránící zdivo před oděrem do herny v 1. patře
 • Zakoupení odvlhčovače vzduchu
 • Zakoupení relaxačního vaku do třídy v přízemí
 • Pořízení stolu a nádob na pitný režim
 • Oprava žaluzií ve třídě v 1. patře
 • Oprava splachovadel WC a hadiček u umyvadel
 • Zakoupení aromadifuzerů, projektoru noční oblohy  
 • Zakoupení boxů na ukládání hraček a pomůcek do třídy v 1. patře
 • Zajistit instalaci polic a stanovit systém v ukládání hraček a pomůcek ve třídě
 • Získání finanční podpory na pořízení mobilní interaktivní tabule a výukových programů
 • Stanovit harmonogram péče o vyvýšené záhony a květinové záhony na zahradě MŠ
 • Upevnění stávajícího obložení v tělocvičně tak, aby se zabránilo drolení zdiva. Pokud nebude opatření účinné, zvážit možnosti nahrazení stávajícího obložení acrovynem.

 

Dlouhodobý plán

 • Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ – jednat se zřizovatelem
 • Rekonstrukce starých zárubní a dveří v celé budově MŠ
 • Inovace zajištění monitorovacího systému při vstupu do budovy; funkčnosti uzavírání dveří 
 • Pořízení nové kuchyňské linky pro zaměstnance
 • Pořízení klimatizace do tříd v přízemí, případně sloupové ventilátory
 • Výměna ventilů u topení a výměna poškozených krytů na topení
 • Rekonstrukce podlahy ve třídě v 1. patře
 • Zbudování rampy pro transport stravy do budovy MŠ

6.2Oblast personální

 • Systematicky hodnotit práci pedagogů, poskytovat jim pravidelně zpětnou vazbu k jejich práci, společně plánovat jejich další profesní rozvoj
 • Vypracovat plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok vycházejících ze systematického hodnocení jejich práce a zpětné vazby ze strany vedení školy, jejich vlastní reflexe a potřeb
 • Předávat si vzájemně nové informace, poznatky, náměty, materiály z absolvovaného DVPP, které jsou pro všechny přínosné
 • Pedagogové budou kolegiálně spolupracovat na třídách i mezi třídami, chodit
  na vzájemné náslechy a poskytovat si vzájemně zpětnou vazbu, aplikovat vzájemný koučing a mentoring
 • Pedagogové budou nadále sdílet vlastní didaktické materiály s ostatními, vzájemně se inspirovat   
 • Využívat veškeré finanční možnosti a zdroje pro udržení stávajícího počtu pedagogických pracovníků a výhledově zvýšit úvazek či zajistit plný všem pedagogům  
 • Vyhodnotit možnosti přijetí správního zaměstnance na úklid na částečný úvazek, případně využít na zkrácený úvazek zaměstnance kmenové školy
 • Efektivně nakládat s finančními prostředky a poskytnout finanční podporu pedagogům
  na nákup materiálu, který smysluplně využijí při výchovně vzdělávací práci s dětmi
 • Aktivně se podílet na plánování výchovně vzdělávací práce školy, přicházet s vlastními nápady, iniciativou
 • Poskytnout prostor zaměstnancům vyjádřit se ke koncepci a k řízení školy, více je
  do tohoto procesu zapojit, a to včetně analýzy a vyhodnocení stavu MŠ
 • Nadále upevňovat a rozvíjet kladné vztahy mezi provozními a pedagogickými zaměstnanci MŠ a ZŠ, podporovat jejich setkávání i mimo pracoviště, během společných akcí a výjezdů organizovaných vedením školy
 • Zjistit zájem zákonných zástupců o setkání s odborníky zajišťujícími specializované služby dětem předškolního věku, odborné přednášky, zajistit jejich realizaci

6.3Oblast výchovy a vzdělávání

 • Ověřit kvalitu aktualizovaného ŠVP a jeho souladu s RVP PV v praxi
 • Provést aktualizaci diagnostických listů v souladu s novým obsahem vzdělávání
  a zaměřením integrovaných bloků
 • Slavit a prožívat s dětmi svátky a tradice naší společnosti, zapojit do příprav zákonné zástupce dětí
 • Využívat možnosti finanční podpory zřizovatele a možností města, sportovní hřiště, areály
 • Využívat možnosti kmenové základní školy, navštěvovat učebny, realizovat aktivity v oblasti rozvoje informatického myšlení, digitálních kompetencí, předmatematické
  a předčtenářské gramotnosti
 • Využívat blízkost městské knihovny, nadále spolupracovat v rámci projektů
 • Na základě zjištění specifických obtíží dítěte konzultovat kroky k nápravě se zákonným zástupcem, v případě potřeby vypracovat PLPP, IVP, spolupracovat s odborníky
 • Zapojit do výchovně vzdělávacího procesu zákonné zástupce dětí, informovat je o obsahu ŠVP, o náplni realizovaných integrovaných bloků, zapojit je do jejich realizace v rámci jejich zájmu a iniciativy
 • Vést k děti k samostatnosti v sebeobsluze, udržování pořádku ve věcech, péči o prostředí třídy, čistotě stolů
 • Tvořit společně s dětmi pravidla společného soužití, mít je vizuálně zpracované
  a umístěné v dosahu očí dětí
 • Využívat metody a formy práce, v nichž dětem nepředkládáme již hotové poznatky, ale ke kterým dospějí svou vlastní činností
 • Zajistit dostatečný prostor pro spontánní hry dětí, umožnit dětem hru přerušit a dokončit
 • Zapojit děti do péče o záhony na zahradě MŠ
 • Využívat prvky na zahradě mateřské školy k rozvíjení pohybových dovedností dětí, zařazovat badatelsky orientované vyučování podporující rozvoj environmentální senzitivity
 • Využívat blízkost městského parku k rozvíjení pohybových dovedností dětí a rozvoji environmentální senzitivity
 • Poznávat město, ve spolupráci se zákonnými zástupci realizovat exkurze na místo jejich pracoviště, zjistit okruh možností na první třídní schůzce roku
 • Navštívit mateřskou školu ve Starém Bohumíně
 • Účastnit se akcí pořádaných městskými organizacemi, spolky

6.4Oblast organizační

 • Zdokonalit organizaci dne a harmonogram s ohledem na věk dětí, jejich individuální potřeby, plánované akce a aktivity starších dětí
 •  Aktualizovat školní řád dle platné legislativy, potřeb a zjištění MŠ, dětí a jejich zákonných zástupců
 • Aktualizovat plán práce mateřské školy na základě potřeb, námětů pedagogů a zákonných zástupců, zjistit zájem o společné aktivity na první třídní schůzce školního roku
 • Stanovit konkrétní termín předání podkladů o plánovaných akcích třídy osobě, která zpracovává měsíční plán akcí
 • V případě nenadálých změn, či podnětů ze strany zaměstnanců svolávat provozní porady
  i na jejich popud
 • Pravidelně aktualizovat webové stránky školy
 • Promyslet a zajistit způsob pružného předávání informací o náhlých a neplánovaných změnách v organizaci provozu MŠ zákonným zástupcům vizuálně při vstupu do budovy MŠ, formou hromadných e-mailů, případně sms  
 • Věnovat náležitou pozornost aktuálnosti informací poskytovaných veřejnosti  
 • Využívat veškeré finanční možnosti a zdroje pro udržení stávajícího počtu pedagogických pracovníků a výhledově zvýšit úvazek či zajistit plný všem pedagogům  
 • Vyhodnotit možnosti přijetí správního zaměstnance na úklid na částečný úvazek, případně využít na zkrácený úvazek zaměstnance kmenové školy
 • Hledat způsoby, jak předcházet přeplnění dětí na třídách, v případě možnosti nenaplňovat počty dětí do plné kapacity MŠ

6.5Oblast spolupráce se zákonnými zástupci dětí, kmenovou školou a organizacemi

 • Pořádat společné akce se zákonnými zástupci dětí na základě zjištění okruhu jejich zájmu na první třídní schůzce školního roku
 • Využít nápadů a možností ze strany zákonných zástupců v oblasti spolupráce, pořádání besed, exkurzí, získávání sponzorských darů zjišťovaných na třídních schůzkách
  a neformálních setkáních
 • Informovat zákonné zástupce o možnosti spolupráce v rámci realizace výchovně vzdělávacího procesu dle ŠVP, o náplni realizovaných integrovaných bloků, zapojit je do jejich realizace v rámci jejich zájmu a iniciativy
 • Sestavit plán spolupráce a návštěv 1. tříd, počítačových učeben, tělocvičny, hřiště kmenové ZŠ  
 • Účastnit se akcí pro děti i zákonné zástupce pořádaných kmenovou školou
 • Účastnit se besed, soutěží v městské knihovně, půjčovat si dětskou literaturu při návštěvách, využívat dětskou hernu
 • Spolupracovat s Bosporem při realizaci plaveckého výcviku a aktivit plánovaných na základě zájmu zákonných zástupců
 • Spolupracovat s DDM v rámci realizace šachového kroužku pro nejstarší děti v MŠ
 • Spolupracovat se základní uměleckou školou, absolvovat exkurzi s názornou ukázkou učeben, hudebních nástrojů, koncertního sálu, hry na hudební nástroje
 • Uspořádat vánoční koncert v koncertním sále ZUŠ, případně evangelickém kostele pro zákonné zástupce dětí a členy rodiny
 • Vystupovat na akcích pořádaných městem, zúčastňovat se akcí, soutěží, projektů v rámci města
 • Spolupracovat s K3 Bohumín, navštěvovat divadelní a filmová představení v kině města, tradiční trhy spjaté s tradicemi
 • Navázat spolupráci s odborníky dle konkrétních specializovaných potřeb dětí na základě zájmu zákonných zástupců

 

7. Závěr

Na koncepci rozvoje mateřské školy se aktivně podíleli všichni zaměstnanci školy, vedení kmenové školy a zákonní zástupci dětí, kteří projevili zájem. Koncepce a strategie mateřské školy je vypracována na základě vize, analýzy současného stavu a SWOT analýzy. Podklady pro analýzu současného stavu jsme získali formou dotazníku pro pedagogy, provozní zaměstnance a zákonné zástupce dětí. Dotazníky pro pedagogické zaměstnance obsahovaly všechny oblasti základních podmínek, které příznivě podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání vymezenou a požadovanou RVP PV. Oblasti, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami. Zákonní zástupci měli možnost charakterizovat silné a slabé stránky MŠ, formulovat příležitosti a možnosti zlepšení současného stavu a možnosti společné spolupráce. Z výsledku hodnocení dotazníků SWOT analýzy jsme vyvodili závěry a získané poznatky využili jako východisko pro celý proces tvorby. Dílčí cíle byly dále projednány na pedagogické radě a třídní schůzce určené zákonným zástupcům dětí. Všichni aktéři byli s obsahem seznámeni. Koncepce rozvoje mateřské školy je přístupná veřejnosti.