Zvídálkova zahrada smyslů na dosah

Anotace:

Naše mateřská škola realizuje školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem "Křížem krážem Bohumínem". Součástí tohoto programu je rovněž zaměření na zdravý životní způsob života a problematiku EVVO. Vzhledem k tomu, že cílová skupina předškolních dětí žije a vyrůstá ve městě, které je v oblasti životního prostředí velmi zasaženo negativními vlivy, je důležité je vzdělávat a vychovávat k ochraně přírody již od nejútlejšího věku. Jen tak změníme myšlení, znalosti a návyky budoucí generace, jen tak můžeme věřit v obrat k lepšímu, v obrat ke zdravému životnímu stylu, lepší a důkladnější ochraně všech přírodních zdrojů, bez kterých není možné žít. Vybudováním podnětného edukačního prostředí v prostoru školní zahrady umožní vzdělávání dětí formou prožitkového učení s využitím metod a prvků badatelské a terénní formy výuky, které povede k trvalému uchování poznatků důležitých pro kvalitní a zdravý život.

 

Stručné představení projektu:

Stávající zahradu MŠ chceme přetvořit v inspirativní protor umožňující stimulaci smyslového vnímání dětí při využití pobytu v přírodním prostředí. Realizace počítá s využitím současného dispozičního uspořádání zahrady, jakými jsou pískoviště, vzrostlé stromy a herní prvky pro rozmanité pohybové aktivity dětí. Nově prostor doplníme o edukační centra umožňující realizaci terénní formy výuky a badatelsky orientovaného vyučování. Prostor školní zahrady bude doplněn o vyvýšené zeleninové a bylinkové záhonky, květinovou zahrádku, ovocné stromy a keře, místo pro zachycování dešťové vody a prvky pro hmyz, drobné živočichy i ptáky. Dětem tak bude umožněno objevovat zákonitosti přírody v přirozeném přírodním prostředí, přímým kontaktem a vlastním smyslovým vnímáním. Do realizace projektu budou zapojeni děti a zaměstnanci MŠ, jejich zákonní zástupci, dále žáci a vybraní pedagogové kmenové základní školy a další odborníci v oblasti EVVO. 

 

Hlavní cíl:

Umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou, podporovat rozvoj environmentální senzitivity, udržitelného způsobu života, schopnosti vnímat přírodu, utvářet si k ní kladné postoje a propojovat se s ní.

 

Dílčí cíle:

  1. Vytváření vztahu k místu: Vzbudit zájem dětí aktivním pátráním po historii zahrady, monitorovat proměny vztahu průběžným zjišťováním subjektivních pocitů k jednotlivým místům zahrady, zjišťovat potřeby dětí pro další plánování smysluplné proměny, podporovat vztah častým pobytem v zahradě a jejich jednotlivých centrech.
  2. Utváření vztahu k přírodě: Umožnit dětem častý kontakt s přírodou, poskytnout jim dostatek času na samotné hrátky s přírodou a její poznávání, které je pro děti příjemné a bez zbytečného stresu. Umocnit utváření kladného vztahu k přírodě prostřednictvím spolupráce se zákonnými zástupci dětí. Zprostředkovat vzor dospělých a starších žáků ZŠ. Podpořit potřebu v přírodním prostředí pobývat.
  3. Činnosti směřující k porozumění přírodě a dovednosti k jejímu zkoumání: Využití terénní formy výuky a badatelsky orientované vyučování, při němž děti zákonitosti v přírodě spíše samy objevují, než aby jim byly předkládány jako pravdy k zapamatování.


Personální zajištění:

Mgr. Marcela Dendisová

Mgr. Jana Svačinová

Bc. Naděžda Šelongová

Ing. Terezie Taťáková

Božena Klosová

 

Financování:

364 037,- Kč Státní fond životního prostředí ČR
 

 

Popis a realizace projektu

 

Ekologické účinky a přínosy projektu:

- Instalací 5 kusů vyvýšených záhonů a regenerací květinových zahrádek vznikl prostor pro vysázení užitkových a okrasných rostlin. Na zahradě tak vznikla možnost realizovat pěštitelské práce. Děti nyní mohou při péči o bylinky, jahody a některé druhy zeleniny získat poznatky o jejich růstu, způsobu pěstování a využití v kuchyni.

- Instalací nádoby na zachycování dešťové vody, sběrače dešťové vody a výdejní hadice s kohoutem se nyní můžeme chovat a jednat udržitelným způsobem života. Děti mají možnost pozorovat souvislosti plnění nádoby s vlivy počasí. Zachycenou vodu využívají při zálivce rostlin a květin v záhonech, vnímají tak koloběh vody v přírodě a využití dešťové vody, což je v současné době z hlediska ochrany přírody aktuální téma.

- Instalací 3 kusů ptačích budek, krmítka a pítka bylo na zahradu MŠ přilákáno větší množství volně žijících  ptáků. Děti nyní mají možnost pozorovat různé druhy ptactva celoročně. V zimním období o ptáky pečují a pozorují je z těšné blízkosti za oknem třídy. Na jaře pozorovaly sýkorky při zakládání hnízda a péči o mladé. Získaly tak poznatky o jejich způsobu života. Názvy některých druhů ptáků, rozdíly mezi samcem a samicí si mohlou ověřit u frotážního pultu ptáci. Zde se také seznamují se zabarvením vajíčka konkrétního druhu. Pojmy samec, samice, mládě aplikují rovněž u edukačního prvku totem s obrázky některých druhů savců.

- Instalací hmyzího hotelu v blízkosti záhonu medonosných květin jsme nalákaly různé druhy hmyzu. Děti mají opět možnost pozorovat hmyz z těsné blízkosti, vnímat jeho rozmanitost, dovědět se insfomace týkající se opylování květin, rostlin a význam tohoto druhu pro život na Zemi.

- Instalací dnendrofonu a 2 kusů frotážních pultů si děti mohou uvědomit rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy. Mají příležitost pozorovat strukturu a vlastnosti dřeva různých druhů stromů. Ověřují si odlišnosti ve struktuře a barvě kůry, tvaru koruny stromů, listů a plodů. Informace znázorněné na obrázku mohou porovnávat s reáliemi z přírody. Stromy a keře děti rovněž pozorují systematicky v průběhu celého roku, jsou vedeny ke vnímání jejich proměnlivosti v souvislosti s ročním obdobím.

- Pořízením kompostéru byl vyhrazen prostor pro využití zbytků z kuchyně a i zahrady. Děti získávají informace o bioodpadu a jeho dalším využití. Tuto zkušenost propojily s další aktivitou při pozorování žížal v žížališti.

-Na zahradě MŠ jsou nově vysázeny ovocné keře a jabloň. Děti pozorují jejich proměnlivost během celého roku a budou ochutnávat jejich plody.

 

V průběhu projektu jsme realizovali 14 participačnícg aktivit:

9/2018  Třídní schůzky; zástupce dětí jsme seznámili s projektem (učitelky, zákonní zástupci)

9/2018  Návštěva přírodní zahrady MŠ v Rychvaldu (učitelky MŠ Smetanova a MŠ Rychvald)

10/2019 Co by mohl starý kaštan vyprávět; prezentace historických fotografií, výpisků z kronik a sepsaných vzpomínek rodičů na chvíle strávené na zahradě naši MŠ ve svém dětství (zaměstnanci MŠ, děti, zákonní zástupci)

10/2019 Brigáda na zahradě MŠ; hrabání listí (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci MŠ)

10/2019 Úklid zahrady, hrabání listí, odstranění plevele (děti a učitelé MŠ, žáci a učitelé ZŠ)

2/2019 Beseda s ornitologem v MŠ (děti, učitelky, člen spolku Rybářství a celková ekologie krajiny Racek Bohumín z.s.)

3/2019 Prohlídka zahrádek a pozorávní práce zahrádkářů (děti, učitelé, členové Českého zahrádkářského svazu z.s.)

4/2019 Výroba a zavěšení ptačích budek v prostorách zahrady MŠ (děti, zákonní zástupci, učitelky)

5/2019 Měsíc školních zahrad; účast v projektu, prezentace realizovaných aktivit na zahradě MŠ na www.mesiczahrad.cz; odeslánípozdravu do MŠ Závada v Petrovicích u Karviné (učitelky a děti)

5/2019 Vybavení hmyzího hotelu (učitelky, děti, zákonní zástupci)

5/2019 Prohlídka zahrádek a pozorování práce zahrádkářů (děti, učitelé, členové Českého zahrádkářského svazu z.s.)

5/2019 Pěstitelské práce na bylinkové zahrádce, přesazování, zalévání (děti a učitelky MŠ, žáci a učitelky ZŠ)

6/2019 Návštěva u včeliček, přímé pozorování péče o včelstvo, ochutnávka produktů (děti, zaměstnanci MŠ, členka Českého včelařského svazu)

6/2019 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah; akce pro děti, jejich zákonné zástupce a hosty; aktivity na zahradě u nově instalovaných prvků; ochutnávky výrobků z bylinek a zeleniny; shlédnutí prezentace s fotoagrafiemi mapující celý průběh realizované projektu, veškeré aktivity (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci MŠ a ZŠ, zástupci města, pozvaní hosté).

 

Propagace v tisku:

Bohumínské městské noviny OKO

25.10.2018

5.4.2019

3.5.2019

 

Propagace v televizi:

TIK Televizní informační kanál

www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/5987-ms-skrivanek-ma-zvidalkovu-zahradu.html

Propagace na www.ms-skrivanek.cz

 

ms-skrivanek.cms.webnode.cz/fotogalerie/#img-8731

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016694-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#img-20190321-093924-3-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#img-20190115-073031-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016541-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016464-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016632-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#dsc-0107-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#img-20181205-104904-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016431-jpg

www.ms-skrivanek.cz/fotogalerie/#p1016416-jpg