KŘÍŽEM KRÁŽEM BOHUMÍNEM


Křížem krážem Bohumínem

 

Integrovaný blok: Putování časem padajícího listí

 

Tematické části integrovaného bloku:

Setkání pod společnou střechou - září (mateřská škola)

Výpravy za poklady podzimu - říjen (park města)

Kam za sportem v Bohumíně - listopad (BOSPOR)

 

Integrovaný blok: Putování časem dárečků a zimních radovánek

 

Tematické části integrovaného bloku:

Cesta za betlémskou hvězdou - prosinec (kostely - Mikuláš, Vánoce)

První krůčky ke škole - leden (Masarykova základní škola)

Když se tělo pokazí - únor (poliklinika)

 

Integrovaný blok: Putování časem rozkvetlých květin

 

Tematické části integrovaného bloku:

Pátrání po jaru - březen (zahrádky)

Hurá do světa pohádek - duben (knihovna)

Tady bydlím já a má rodina - květen (domovy dětí)

 

Integrovaný blok: Putování časem letních radovánek, zážitků a dobrodružství

 

Tematické části integrovaného bloku:

Nastupujte, svítí zelená - červen (nádraží)

Na návštěvě u sousedů - červen (mateřská škola ve Starém Bohumíně)

 


 1. Mateřská škola Bohumín, Smetanova 840

  1. Věcné podmínky

Mateřská škola je nejstarším zařízením tohoto typu v našem městě, což je znát na jejím architektonickém vzhledu zvenčí i zevnitř. Za dlouhou dobu svého fungování prošla mnohými úpravami tak, aby prostory, které vyhovovaly podmínkám předškolní výchovy a vzdělávání v době své výstavby, tedy v třicátých letech minulého století, vyhovovaly rovněž dnešním požadavkům. Některé původní originální architektonické prvky jsou z dnešního pohledu nadstandardní. Jedná se například o důmyslně promyšlené dveře, které tvoří stěnu mezi hernami dvou tříd v přízemí. Po jejich otevření vznikne obrovský prostor, který často využíváme při pořádání akcí pro všechny děti MŠ a jejich společnému setkávání.

V souladu s koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem jsou jednotlivé třídy a prostory MŠ průběžně modernizovány. Všechny třídy jsou vybaveny novými stoly a židlemi pro děti, které odpovídají antropometrickým požadavkům, jsou bezpečné a estetické. Postupně zařizujeme jednotlivé třídy nábytkem na míru tak, aby byl každý prostor efektivně využitý a uložené hračky dostupné dětem. Herny vybavujeme zajímavým dětským nábytkem a komponenty, které vytvářejí prostor pro hru individuální i ve skupinách. Do herny 1. třídy jsme pořídily relaxační koutek a výhledově jej plánujeme zakoupit rovněž do dalších tříd. Dále plánujeme zakoupit nové židle pro děti do jídelny, jelikož současné jsou již nevyhovující.

Pracovny a herny jsou vybaveny hračkami a pomůckami, které vyhovují potřebám dětí, jejich počtu i věkovým zvláštnostem. Hračky a pomůcky jsou pro děti lehce dostupné, berou si je samostatně a jsou vedeny k jejich úklidu. MŠ disponuje velmi kvalitními didaktickými pomůckami, tělocvičným nářadím, náčiním, motorickými plošinami, oblečky, maňásky. Máme k dispozici interaktivní tabuli, dva tablety. Tento stav vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání dětí a přispívá k harmonickému rozvoji jejich poznatků a dovedností. Materiální podmínky zkvalitňujeme jednak ve spolupráci se zřizovatelem, daří se nám rovněž získávat prostředky z projektů. Výhledově se chceme zaměřit na pořízení pomůcek v oblasti polytechnické výchovy a předčtenářské gramotnosti.

Třída v prvním poschodí má velmi malé prostory, což se snažíme vynahradit využíváním tělocvičny.  Tělocvičné nářadí, zdravotně technické zařízení (umývárny, toalety) a lehátka pro děti jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. V toaletách dětí jsou zabudovány splachovadla, která jsou těžce ovladatelná a často se kazí. Z tohoto důvodu dochází k nekontrolovatelnému průtoku vody a následně její zvýšené spotřebě.

Dvě šatny jsou již zmodernizované a nově pořízený nábytek vyhovuje počtům a potřebám dětí. V brzké době plánujeme rekonstruovat šatnu ve středu budovy, jejíž stav je nevyhovující. Tento prostor rovněž plánujeme oddělit od kuchyňky, kterou využívají zaměstnanci.  

Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení a dřevěnými herními sestavami. Velkou devízou naší MŠ je nízký, táhlý kopeček, který tvoří přirozenou hranici se sousední školou. Děti jej s chutí a radostí využívají při rozmanitých pohybových aktivitách, a zejména v zimním období, při bobování. V létě hledají úkryt a dobrodružství v malém lesíku a dovádí na tříkolkách i koloběžkách na betonovém plácku. K pěstitelským pokusům využívají malou květinovou zahrádku a v péči o zahradu se seznamují s používáním zahradního náčiní.

Výhledově plánujeme instalaci herní sestavy pro nejmladší děti ve věku od 3 do 4 let, přístřešku, tabule na kreslení, laviček a nových prvků pro pohybové aktivity. Připravujeme se na zrušení pískoviště pod vysokým kaštanem.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, což je kontrolováno pravidelnými revizemi.

Z estetického hlediska a možnosti úspory tepelné energie je vhodné zateplit zbývající část budovy, její levé a pravé křídlo.

 

 1. Životospráva

Strava dětí je zajištěna dovozem z jídelny Masarykovy ZŠ Bohumín. Je velmi chutná, vyvážená, pestrá, doplňovaná ovocem a nápoji. Jsou dodržovány termíny spotřeby, denní kontrola teploty vařených jídel. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Učitelky děti do jídla nenutí, spíše je vhodně motivují k ochutnávce nových a neznámých pokrmů. Vzhledem k umístění jídelny v suterénu a skutečnosti, že je společná pro všechny třídy, je neformálně stanovená doba příchodu jednotlivých tříd na jídlo. Děti dochází do jídelny pod dozorem učitelky. Na základě ústní domluvy zde přichází nejdříve děti nejmladší, děti nejstarší docházejí poslední.  

V MŠ je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který ovšem poskytuje dostatečný prostor pro to, aby mohli učitelé pružně reagovat na potřeby dětí a momentální situaci. V období příznivých rozptylových podmínek jsou děti každodenně dostatečně dlouho venku. V dlouhém zimním období, které je v našem městě zatíženo smogem, pobývají častěji v budově MŠ. Z tohoto důvodu zajišťujeme v zimním období saunování dětí, které napomáhá posílit jejich imunitu. Využíváme rovněž možnost pobývat mimo město v rámci „Usměvavého lyžování“. Stav ovzduší v našem městě pravidelně monitorujeme a aktuální informace zveřejňujeme na určeném místě v šatnách všech tříd.

V denním programu se v rámci možností snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Vzhledem k počtu pedagogických zaměstnanců nejsme schopny zajistit náhradní program místo odpočinku na každý pracovní den. Dětem, které neusnou, v těchto případech nabízíme klidovou činnost na lehátku (prohlížení knih, hry s plyšáky, apod.) Děti do spaní nenutíme.  

Všichni zaměstnanci MŠ se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 1. Psychosociální podmínky

V MŠ panuje příznivé a vstřícné klima, které vnímáme jako nejdůležitější podmínku spokojené a tvůrčí práce. Pedagogický sbor zahrnuje pracovníky rozdílné délky praxe, zkušeností i osobnostních odlišností.  V posledních pěti letech se nám podařilo ve vztazích mezi zaměstnanci dosáhnout mimořádné vzájemné důvěry a atmosféry, která posílila vnímavost jednoho ke druhému spolu s ochotou naslouchat si a vejít do kontaktu. Zaměstnanci se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Tyto podmínky se snažíme vytvářet rovněž dětem a jejich zákonným zástupcům. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování jsou v MŠ nepřípustné. Již od začátku školního roku seznamujeme děti s pravidly, hovoříme o nich, uplatňujeme je prakticky, tak, aby děti chápaly jejich význam, znaly je a upozorňovaly se navzájem na jejich dodržování. V návaznosti na schopnost dětí chápat a dodržovat stanovená pravidla, která vyplývají z nutnosti zajistit především jejich bezpečnost, jim poskytujeme určitou volnost a osobní svobodu.

Vedení školy aktivně podporuje pozitivní školní klima rovněž vhodnou organizací výchovně vzdělávacího procesu. Třídy jsou v rámci možností naplněny dětmi do počtu 25. Toto číslo překračujeme ve výjimečných případech, např. přijetím dítěte v průběhu roku. Uspořádání třídy v prvním patře vytváří nadstandardní podmínky, kdy je ve třídě zařazeno maximálně 20 dětí. I tato skutečnost se projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi pedagogy a dětmi, mezi dětmi navzájem

Pedagogové se aktivně účastní na rozvoji školy. V průběhu roku vytváří dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci pedagogů a zákonných zástupců dětí.

 

 1. Organizace

Pravidelný denní řád je dostatečně pružný, tak, aby bylo možné reagovat na měnící se okolnosti, aktivity a činnosti dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji dokončit, nebo v ní později pokračovat. Respektujeme rovněž jejich individuální potřebu pohybu a do denního programu zařazujeme pravidelně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se dětem a jejich vzdělávání plně věnují dětem. Do 1. třídy jsme pořídili klidný koutek, který děti vyhledávají k odpočinku a relaxaci. Podobné koutky plánujeme vytvořit i v dalších třídách. Pro zajištění soukromí dětí jsme aktuálně nechali nainstalovat na toaletách přepážky.

Počty dětí na třídách nejsou překračovány, ale v případě nepřítomnosti pedagogů z důvodu nemoci, DVPP, účasti na akcích MŠ, studia, musíme přistupovat ke spojování tříd. Děti ze třídy v prvním patře jsou rovněž děleny každý den v brzkých ranních a odpoledních hodinách do 1. a 2. třídy dle harmonogramu, který je stanovený na začátku školního roku. V takovémto režimu fungujeme již několik let, děti i zákonní zástupci jsou s tímto systémem srozuměni. V této organizaci spatřujeme jistou východu i nevýhodu. V pravidelné každodenní době dochází ke kontaktu dětí z různých věkových skupin. Děti se tak učí komunikovat a jednat s různě starými dětmi, mladší se učí od starších, jsou si vzorem. Děti také přirozenou cestou poznávají všechny zaměstnance mateřské školy, což přispívá k vytváření rodinné atmosféry. Děti pak nejsou, v případě změn způsobených nepřítomností některé z učitelek zaskočeni a snáší je bez problémů.     

 

V mateřské škole jsou děti rozděleny do tří tříd podle věku:

 • třída  -  3 – 4 roky (výjimečně jsou přijímány děti, které nedovršily k datu nástupu
  3 let)
 • třída  -  4 – 6 let
 • třída  -  5 – 6 (7) let

 

Je samozřejmé, že toto rozdělení podle věku dětí je pouze orientační a odvíjí vždy od věkového složení dětí přijatých pro konkrétní školní rok.  

Každá třída má svůj program uspořádání dne, který je možno podle potřeby měnit.
Je ovšem nutné přihlížet k prostorovým podmínkám školy, v nichž je pro všechny děti MŠ vybudována pouze jedna jídelna. Vždy je potřeba respektovat nepsané pravidlo, že jednotlivé třídy dochází na stravu postupně a to tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím s nedostatkem místa pro děti, k přetěžování hlukem při jídle. Všechny děti musí mít dostatek času na jídlo, je nutné respektovat jejich individuální tempo.

 

 

 

Organizace dne ve třídách mateřské školy

 

 

 

1. třída – děti 3-4 roky

 

6.00 – 8.30      příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.30 – 8.45      pohybové aktivity, komunitní kruh

8.45 – 9.15      hygiena, svačinka

9.15 – 9.35      didakticky zacílené aktivity

9.35 – 11.30    pobyt venku

11.30 – 12.15  hygiena, oběd

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného literárního textu

14.00 – 14.20  hygiena, svačina,

14.20 – 16.00 volné hry, individuální činnosti, diagnostické činnosti, rozchod domů

 

 

 

2. třída – děti 4-6 let

 

6.00 – 7.00      příchozí děti se schází v 1. třídě

7.00 – 8.45      volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.45 – 9.00      pohybové aktivity (relaxační cvičení, jóga ap.), komunitní kruh

9.00 – 9.30      hygiena, svačinka

9.30 – 10,00    didakticky zacílené aktivity

10.00 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.15  hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného literárního textu

14.00 – 14.20  hygiena, svačina

14.20 – 16.00 volné hry, individuální činnosti, diagnostické činnosti, rozchod domů

 

 

 

III. třída – děti 5-6 (7) let

 

6.00 – 7.30      příchozí děti se schází v 1. a 2. třídě

7.30 – 8.45      volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.45 – 9.10      pohybové aktivity, komunitní kruh

9.20 – 9.40      hygiena, svačinka

9.40 – 10.00    didakticky zacílené aktivity

10.00 – 12.00  pobyt venku

12.00 – 12.30  hygiena, oběd, stomatologický program

12.30 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného textu, náhradní aktivity dětí

14.00 – 16.00  děti jsou rozděleny podle harmonogramu do 1. a 2. třídy

 1. Řízení mateřské školy

Přímým řízením a provozem odloučeného pracoviště je pověřena vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy – VOP MŠ, která je odpovědna za chod řediteli školy. Její povinnosti a kompetence vyplývají z  náplně práce. Dle organizačního řádu odpovídá za pedagogický a nepedagogický personál dané mateřské školy, vede dokumentaci školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Při vedení zaměstnanců VOP MŠ vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Školní vzdělávací program vypracovává ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce. Z výsledků evaluace a autoevaluace vyvozuje závěry pro další práci. Pro nadcházející období vypracovala ve spolupráci se všemi pedagogy promyšlený systém autoevaluace, který má napomáhat zkvalitňování vzdělávání každého dítěte.

MŠ úzce spolupracuje rovněž se základní školou, pod kterou spadá. Pravidelně využívá její PC učebnu, účastní se akcí pořádaných základní školou, spolupracuje s vedením školy a s jejími pedagogy. Ve spolupráci se zřizovatelem je MŠ renovována, jsou zkvalitňovány materiální podmínky a zajišťovány nadstandardní pohybové a relaxační aktivity dětí.  

 1. Personální a pedagogické zajištění

Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní učitelé. Náš pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Každý zaměstnanec je srozuměn s oblastí, za níž zodpovídá. Dvě učitelky nesplňují předepsanou odbornou kvalifikaci dle zákona a v současné době studují VŠ se zaměřením na předškolní pedagogiku. VOP MŠ si doplňuje vzdělání na úrovni magisterské.

 Pedagogové se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem. Vzájemně se podporují ve vlastním profesním rozvoji a konstruktivně spolupracují s kolegy. Ke svému dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání přistupují aktivně. Nové poznatky získané studiem, nebo účastí na DVPP si vzájemně vyměňují. Studují rovněž literaturu z fondu MŠ, zapůjčují si odbornou literaturu z knihovny. Vzájemně si zajímavou a podnětnou literaturu doporučují. Předávají si zkušenosti s metodami, které nově zkoušejí v praxi. Do svého metodického repertoáru postupně zařazují metodu Hejného, artefiletiku, metodu „Dobrého startu“, metody a techniky dramatické výchovy. Z tohoto pohledu bych naši organizaci charakterizovala jako učící se organizaci. S cílem stále zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání plánujeme výhledově podporovat pedagogickou spolupráci mezi pedagogy také formou tematicky zaměřených pracovních skupin. Pokusíme se využívat formy vzájemných hospitací.

Dalšími důležitými členy našeho kvalitního týmu je rovněž domovnice a kuchařka. Obě jsou pro MŠ nepostradatelné. Jsou naprosto spolehlivé a svým lidským přístupem a upřímným zájmem o rozvoj naší organizace přispívají k pozitivní atmosféře, která v naši mateřské škole panuje.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci MŠ s dětmi komunikují zdvořilým a přátelským způsobem. Dětem naslouchají, přistupují k nim s respektem, jsou vstřícní, uvědomují si vlastní odpovědnost. Svým vlastním chováním a jednáním jsou dětem přirozeným vzorem.

 

 1. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí

Jsme si vědomy toho, že výchova a vzdělávání dětí spadá do práv a povinností rodiny

a mateřská škola toto její snažení doplňuje, prohlubuje a rozšiřuje. Dosažení kvality ve vzdělávání je obtížné bez konstruktivních vztahů se zákonnými zástupci.  Z tohoto důvodu vynakládáme úsilí, aby zákonní zástupci vzali cíle školy za své. Využíváme veškeré možnosti k tomu, abychom je mohli seznámit se školním vzdělávacím programem, s jednotlivými integrovanými bloky, pravidelně a dostatečně je informujeme o všem, co se v mateřské škole děje.

Ve vztazích se zákonnými zástupci se snažíme o oboustrannou důvěru, vstřícnost a porozumění. Jednáme s nimi a spolupracujeme na základě partnerství. V individuálních rozhovorech i neformálních setkáních se snažíme pochopit vztahy v rodině a oboustranně se podílet na správném rozvoji dítěte. Zákonné zástupce informujeme o jejich dítěti, o jeho prospívání. V této oblasti se chceme stále zdokonalovat a vyžít efektivně podrobné diagnostiky, které jsme v souvislosti s tímto novým školním vzdělávacím programem vypracovaly, ke společnému plánování kroků v zóně nejbližšího vývoje dítěte.

Mateřská škola je vůči rodinám dětí otevřená. Zákonní zástupci mohou do tříd vstupovat, pobývat tam a účastnit se všech činností. Mohou se spolupodílet na plánování vzdělávací práce i na zlepšování prostředí mateřské školy. Motivujeme je k co nejtěsnější partnerské spolupráci a největší odměnou je, když se k nám s důvěrou vracejí s dalšími potomky.