KŘÍŽEM KRÁŽEM BOHUMÍNEM


Křížem krážem Bohumínem

 

Tématický celek: Putování časem padajícího listí

 

Integrované bloky:

Setkání pod společnou střechou - září (mateřská škola)

Výpravy za poklady podzimu - říjen (park města)

Kam za sportem v Bohumíně - listopad (BOSPOR)

 

Tématický celek: Putování časem dárečků a zimních radovánek

 

Integrované bloky:

Cesta za betlémskou hvězdou - prosinec (kostely - Mikuláš, Vánoce)

Objevování zimních kouzel a zázraků - leden (zahrada MŠ, park města - Tři králové)

Hurá, do světa pohádek - únor (knihovna)

 

Tématický celek: Putování časem rozkvetlých květin

 

Integrované bloky:

Pátrání po jaru - březen (zahrádky)

První krůčky ke škole - duben (Masarykova základní škola)

Tady bydlím já a má rodina - květen (domovy dětí, město)

 

Tématický celek: Putování časem letních radovánek, zážitků a dobrodružství

 

Integrované bloky:

Nastupujte, svítí zelená - červen (nádraží)

Prázdninové radovánky - červenec/srpen (zahrada MŠ)

 


 1. Mateřská škola Bohumín, Smetanova 840


  1.   Obecná charakteristika školy 

  1.1 Velikost školy 

  Kapacita školy: 70 dětí 

  Počet tříd: 3 třídy 

  Počet pracovníků: 6 učitelek, 1 domovník, 1 údržbář, 1 kuchařka 

  V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. speciální pedagog, asistent pedagoga). 

  1.2 Lokalita školy 

  Lokalita školy: 

  Mateřská škola na ulici Smetanově 840 je umístěna v klidné vilové čtvrti v centru města Bohumína. Její pozemek sousedí s kmenovou základní školou. V blízkosti je park Petra Bezruče, zelená oáza města s ptačími voliérami, letním kinem, Hobby parkem, dopravním hřištěm, Mauglího rančem, stezkou a labyrintem. Plynule na něj navazuje areál sportovišť městské společnosti BOSPOR. Městský park a jeho okolí je vhodným cílem pro vycházky, pozorování přírody, zvířat, pohybové
  a relaxační aktivity dětí. V dosahu je knihovna, městský úřad, kino, náměstí, kostel. 

  1.3 Charakter a specifika budovy 

  Charakter a specifika budovy/budov:   

  Mateřská škola je umístěna v samostatné dvoupatrové budově. Je nejstarším zařízením tohoto typu v našem městě, což je znát na jejím architektonickém vzhledu. Za dlouhou dobu svého fungování prošla četnými rekonstrukcemi. Dispoziční řešení je původní. V budově jsou tři homogenní třídy s celodenním provozem. Dvě třídy jsou umístěny v přízemí, jedna společně s kanceláří v prvním patře. Každá třída má vlastní vchod do budovy zabezpečený kamerovým systémem, pracovnu, hernu, šatnu pro děti, šatnu pro pedagogy, obouvárnu, zdravotně hygienické zařízení. Třídy v přízemí mají společnou umývárnu dětí situovanou do středu budovy. V suterénu je výdejna jídla, jídelna, tělocvična, šatna správních zaměstnanců, sklady pro pomůcky, prádlo a čistící potřeby.
  Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy a zelení. Je zde původní uměle vytvořený svah určený pro bobování dětí a zrekonstruované pískoviště. Dále jsou zde vhodně rozmístěny dřevěné herní sestavy, pro pohybové aktivity dětí a prvky s mobiliářem pro badatelsky orientované vyučování a rozvoj environmentální senzitivity. Mateřská škola je od roku 2013 napojena na centrální zásobování teplem z tepelné elektrárny u obce Dětmarovice. 

   

  Dopravní dostupnost školy:   

  Dopravní dostupnost v centu města je bezproblémová. U budovy MŠ stojí zastávka autobusové linky z městské části Šunychl a Kopytov směřující do centra města Bohumína. 

   

  Informace z historie školy:   

  Zápisy z nejstarší kroniky MŠ sahají až do roku 1909. Mapují celou historii vzniku mateřských škol našeho města. Popisují skromné začátky, útrapy spojené s častým stěhováním do nevyhovujících prostor, nedostatkem učitelek, financí, vybavení a hraček. Dle záznamů byly pro účely předškolních dětí využívány v letech 1928 až 1930 prostory současné kmenové školy tehdy obecné školy. V kronice je rovněž zpráva o zasedání městského zastupitelstva z roku 1928, na němž byla odhlasována stavba první mateřské školy v Novém Bohumíně, tedy naší mateřské školy na ulici Smetanově 840. Ředitelka mateřské školy popisuje, jak bylo těžké přesvědčit zastupitele o změně plánů budovy mateřské školy, aby co nejlépe vyhovovala potřebám předškolních dětí. Budova byla slavnostně otevřena v roce 1930. 

  Na svou dobu byla školka moderně vybavena, upraveno bylo také dětské hřiště za budovou, vysázeny stromy a keře. Od různých firem získala hračky, byla založena dětská a učitelská knihovna. Pomoc neodmítl ani továrník Baťa. Škola se stala vzorem pro široké okolí, pro učitelky z jiných organizací, nastávající učitelky zde absolvovaly svou praxi. Této pohodě se těšila šest let, až ji
  na vrcholu rozkvětu zastihl rok 1938. 

  Zápis z kroniky hovoří: „Lidé se kvapem stěhovali, i my jsme byli vyhnáni z ráje. Poslední zoufalý pohled zpět. Všechno muselo zůstat na svých místech, všechno, na čem lpěla naše láska, naše práce, naše dlouholeté úsilí.“ 

  Válka zde zanechala stopy a po jejím ukončení bylo třeba budovat vše od základů. Nyní začíná nová éra historie mateřské školy. Od roku 1945 do roku 1993 slouží budova stále stejnému účelu. Je zde státní mateřská škola. V lednu 1994 přechází budova do pronájmu a je zřízena soukromá mateřská škola "Skřivánek", ta je pak v roce 1997 přejmenována na Soukromou mateřskou školu Smetanovu s.r.o. 

  Další změna přichází 1.1.2006, kdy se mateřská škola stává součástí Masarykovy základní školy
  a Mateřské školy Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace. 


  2   Podmínky vzdělávání 

  2.1 Věcné podmínky 

  V přízemí budovy jsou umístěny dvě třídy, jejich velikost je dostatečná, vyhovuje realizaci nejrůznějších skupinových i individuálních činností dětí. Toalety a umývárna dětí jsou přístupné přes šatnu, což zvyšuje nároky na jejich kontrolu. Špatně přehledný je rovněž prostor mezi třídou
  a hernou oddělený zdí. Herny obou tříd mají společnou stěnu složenou z důmyslně sestavených dveří, které lze rozevřít téměř na celou šířku místností a propojit v jeden celek. Praktické jsou vestavné skříně nezasahující do prostoru. Třída v prvním patře je menších rozměrů. Prostor herny 
  s pracovnou je propojený a přehledný. Toaleta a umývárna dětí je u vchodu do třídy. Šatna dětí je umístěna v přízemí. Velikost třídy v patře nevyhovuje plně realizaci řízených pohybových aktivit dětí, toto omezení se snažíme vynahradit využíváním tělocvičny. 

  Interiér budovy byl od roku 2020 do roku 2022 postupně inovován. Celkovou rekonstrukcí prošly třídy v přízemí. Byly zde odstraněny původní vestavěné skříně na ukládání lůžkovin, zrekonstruováno zdivo, podlaha a instalovány nové skříně na ukládání lehátek a ložního prádla. Do třídy v přízemí v pravé části budovy byl pořízen nový nábytek na ukládání hraček a pomůcek. Celkovou rekonstrukcí prošla rovněž chodba vedoucí ze suterénu do 1. podlaží, dále obouvárny
  a jídelna. V těchto prostorách byla zrekonstruována podlaha, zdivo a zastaralé obložení bylo nahrazeno novým. U vstupu do umývárny a šatny dětí s menší kuchyňkou byly pořízeny nové zárubně a dveře. Všechny třídy jsou nyní vybaveny nábytkem na míru tak, aby byl každý prostor efektivně využitý a uložené hračky byly dostupné dětem. V případě přijetí dvouletých dětí jsou hračky určené dětem starším tří let umístěny z bezpečnostních důvodů mimo jejich dosah. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, umývárny, toalety, lůžka jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Některé dětské stoly již vykazují známky opotřebení, výhledově plánujeme zakoupit nové. Ve všech oknech MŠ jsou síta pro bezpečnou a komfortní větratelnost. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno, doplňováno
  a pedagogy plně využíváno. V každé třídě mají děti vymezen prostor pro své výtvory. Dětské práce zdobí prostory jednotlivých šaten a jsou přístupné ke zhlédnutí. Děti jsou vedeny k samostatnému úklidu svých osobních věcí, hraček, k úpravě prostředí, péči o pokojové rostliny, podílejí se rovněž na výzdobě tříd i ostatních prostor s přípravou oslav svátků a tradic naší společnosti. 

  Na budovu MŠ navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení a dřevěnými herními sestavami. V roce 2019 zde byly vybudovány edukační centra umožňující realizaci terénní formy výuky a badatelsky orientovaného vyučování. V prostoru zahrady jsou nyní vyvýšené zeleninové a bylinkové záhonky, květinová zahrádka, ovocné keře, místo pro zachycování a využívání dešťové vody, kompostér, prvky pro hmyz, drobné živočichy a ptáky. Děti tak mohou objevovat zákonitosti přírody v přirozeném přírodním prostředí přímým kontaktem prostřednictvím vlastního smyslového vnímání. Velkou devízou naší MŠ je nízký, táhlý kopeček tvořící přirozenou hranici se sousední základní školou. Děti jej s chutí a radostí využívají při rozmanitých pohybových aktivitách a zejména v zimním období při bobování. V létě hledají úkryt a dobrodružství v malém lesíku. 

  Při plánování dalšího zvelebení mateřské školy v rámci oprav, rekonstrukcí a nákupů vycházíme
  z rozpočtu školy, z finančních možností zřizovatele, kmenové školy a z koncepce a strategie rozvoje mateřské školy. 

  2.2 Životospráva 

  Strava dětí je zajištěna dovozem z jídelny Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín. Je chutná, vyvážená, doplňovaná ovocem a nápoji. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy. Jsou prováděny pravidelné denní kontroly teploty vařených jídel. Děti do jídla nenutíme, snažíme se je vhodně motivovat, aby jídlo ochutnaly. U dětí upevňujeme návyky stolování a hygieny. Vedeme je k sebeobsluze a samostatnosti. Do společné jídelny přicházejí jednotlivé třídy postupně, pod dohledem učitelky. Nejdříve se stravují děti nejmladší, nejstarší docházejí poslední. Touto formou zajišťujeme nižší hlučnost a lepší kulturu stravování. V MŠ je zajištěn pravidelný řád, který dle potřeb přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuální situaci. Každá třída má zpracovaný časový harmonogram, který vyhovuje věkovému složení třídy. Zákonní zástupci mohou přivádět děti na základě domluvy i mimo stanovenou dobu. 

  V období příznivých podmínek jsou děti každodenně dostatečně dlouho venku. Délku a intervaly dodržujeme s ohledem na inverzní nebo nepříznivé počasí. V dlouhém zimním období, které je v našem městě zatíženo smogem, pobývají děti častěji v budově MŠ. Z tohoto důvodu zajišťujeme v zimním období saunování dětí a pobyt v solné jeskyňce, které napomáhají posílit jejich imunitu. Využíváme rovněž možnost pobývat mimo město v rámci školy v přírodě. V době pobytu venku mají děti dostatek pohybu na zahradě, v blízkém parku, je využíváno hřiště Masarykovy základní školy. Prostorové možnosti budovy jsou omezené. Volný pohyb v budově vyžaduje dobrou organizaci. Děti často chodí po schodech, proto je opakovaně upozorňujeme na dodržování bezpečnosti. 

  V denním programu se v rámci možností snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Vzhledem k počtu pedagogických zaměstnanců nejsme schopny zajistit náhradní program místo odpočinku na každý pracovní den. Dětem, které neusnou, v těchto případech nabízíme klidovou činnost na lehátku, navozujeme příjemnou atmosféru pro relaxaci pravidelnou četbou, aromaterapií, relaxační hudbou, prohlížením knih, hrou s plyšáky. Děti do spaní nenutíme. 

  Všichni zaměstnanci MŠ se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. 

  2.3 Psychosociální podmínky 

  V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je pro děti velmi důležitý. Opakované
  a pravidelné činnosti vyvolávají v dětech pocity jistoty a bezpečí. Jako nejdůležitější podmínku spokojené a tvůrčí práce vnímáme příznivé a pozitivní klima školy. Napomáhají tomu kvalitní vztahy zaměstnanců i vlastní prostředí mateřské školy. Pedagogický sbor zahrnuje pracovníky rozdílné délky praxe, zkušeností i osobnostních odlišností.  Vztahy zaměstnanců jsou založeny na vzájemné důvěře a schopnosti spolupráce, která je vedením školy podporována. Zaměstnanci se cítí v prostředí mateřské školy dobře a bezpečně. Tyto podmínky se snažíme vytvářet rovněž dětem
  jejich zákonným zástupcům. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace. Snažíme se vytvářet pohodovou atmosféru, v níž se děti mohou cítit spokojeně, respektujeme jejich individuální potřeby, vlídným a empatickým přístupem jim pomáháme usnadnit přechod z rodiny do kolektivu dětí a nového prostředí. Zařazujeme aktivity, kterými se snažíme posílit prosociální vztahy mezi dětmi i dospělými. Umožňujeme zachování sourozeneckých vazeb, navazování trvalejších vztahů s vrstevníky a úzký kontakt se všemi zaměstnanci v mateřské škole. Učitelky jsou empatické, respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Všechny dětí mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno. Program je připravován tak, aby děti nebyly zatěžovány a neurotizovány spěchem, mají dostatek času na dokončení činnosti, poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi je vyvážený. Děti jsou v mateřské škole respektovány a dodržují společná pravidla. Jsou vedeny k jejich aplikaci
  v situačním učení a v každodenním pobytu v MŠ, aby lépe chápaly jejich význam. K tomuto účelu jsou zpracována vizuálně a umístěna v prostorách MŠ, aby byla všem stále na očích. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, přiměřených jejich věku. Zaměstnanci komunikují s dětmi zdvořilým a přátelským způsobem. Dětem naslouchají, projevují vstřícnost. Svým přístupem k dětem podporují rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly. S dětmi pracují formou nabídky činností, nabízejí jim témata blízká, zajímavá, ze života. Učitelé promýšlejí a připravují vzdělávání v souladu s kurikulárními dokumenty na základě dosavadních zkušeností a znalostí dětí s přihlédnutím k jejich vývojovým předpokladům a potřebám. Budují u dětí motivaci k učení, rozvíjejí všechny okruhy vzdělávacích cílů. Podporují samostatnost dětí, přiměřeně oceňují jejich snahu. Neporovnávají jejich výkony. Vedou děti k prožitku, povzbuzují jejich radost z prožitého
  a poznaného. Postupují tak, aby každé dítě mohlo být úspěšné. Vedou děti k ohleduplnosti, toleranci jednoho k druhému, všímají si neformálních vztahů mezi dětmi, brání vzniku jakéhokoliv násilí. 

  2.4 Organizace chodu 

  Každá třída má stanoven orientační časový harmonogram respektující věkové složení třídy. Harmonogram vychází rovněž z dispozičního uspořádání budovy. U dětí respektujeme jejich individuální potřebu pohybu a do denního programu zařazujeme pravidelně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek pohybu rovněž při pobytu venku. Velkou devizou je strategické umístění mateřské školy v blízkosti městského parku a areálu Bospor, který poskytuje zázemí pro různorodé sportovní vyžití. Některé sportovní aktivity jsou pořádány v rámci výukových kurzů pod odborným vedením a jsou finančně podporovány ze strany zřizovatele. Dostupné jsou tak všem dětem, které o ně projeví zájem. Účastníme se také různých sportovních akcí pořádaných místními organizacemi nebo městem. Město Bohumín přispívá rovněž na pobyt ve škole v přírodě, lyžování, návštěvu Technického muzea v oblasti Dolních Vítkovic a šachový kroužek. Ředitel školy využívá k zajištění dalších nadstandartních aktivit dětí finanční podporu z šablon a grantů. Organizace dne a přímá práce jednotlivých učitelů je stanovena tak, aby se všichni učitelé plně věnovali dětem, jejich vzdělávání bylo účelné a efektivní. 

  Při zařizování a vybavování tříd a heren respektujeme věkové zvláštnosti dětí. Ve třídě s nejmladšími dětmi jsme vytvořili relaxační a herní koutky, které jim zajišťují soukromí ke hře, mohou si hrát jednotlivě, paralelně i v menší skupině, což odpovídá jejich vývoji. Starší děti mají herny více otevřené, aby měly dostatek prostoru pro své pohybové aktivity a tvořivé činnosti vycházející z jejich fantazie a představivosti, rovněž pro hru ve větší skupině a pro spolupráci. Pro zajištění soukromí na toaletách máme nainstalovány přepážky mezi toaletami. U každého dítěte respektujeme jeho individualitu a přizpůsobujeme na základě komunikace se zákonnými zástupci adaptační režim dle jeho potřeb. Dle možností zajišťujeme účast rodinných příslušníků na společných akcích v budově MŠ nebo na školní zahradě. Předem informujeme zákonné zástupce
  o obsahu a průběhu školního vzdělávacího programu, organizaci provozu, nabídce plánovaných akcí. Denní režim je nastaven tak, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Učitelka při plánování činností přihlíží ke složení skupiny, se kterou pracuje, respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí. V době příchodu dětí do MŠ, při pobytu venku a odpoledních činnostech převažuje spontánní hra. Tuto dobu učitelky využívají rovněž k řízeným individuálním činnostem. Řízená činnost probíhá dle charakteru převážně skupinovou formou. Pravidelná tělovýchovná chvilka je v rámci bezpečnosti dětí řízená a společná pro všechny děti. Dětem jsou nabízeny činnosti v návaznosti na jednotlivá témata tak, aby pro ně byly inspirující, podněcovaly jejich vnitřní motivaci a aktivitu. K tomuto přispívají kvalitní didaktické pomůcky a moderní vybavení zahrady, které podporují děti v bádání a experimentování. Rovněž jsou využívány moderní metody práce formou prožitkového a kooperativního učení a aktivní účastí dětí. V rámci všech činností využíváme všechny dostupné formy práce; individuální, skupinové i frontální. Děti se tak učí pracovat nejen samostatně, ale i v týmu, vzájemně komunikovat, spolupracovat, prosadit se a podřídit společnému zájmu. Činnosti jsou nabízeny v různých úrovních náročnosti. Respektujeme potřeby, možnosti
  a pocity dětí, dbáme na jejich osobní soukromí, v případě potřeby mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Stejné soukromí respektujeme i při osobní hygieně. Při plánování činností vycházíme zejména z aktuálního dění, které se vztahuje k ročním obdobím, dějům v přírodě, svátkům, tradicím, k tomu, co děti aktuálně obklopuje, je autentické
  a přirozené, k tomu, co si mohou ověřit v reálném prostředí. Rovněž přihlížíme k námětům dětí, které osloví větší skupinu. 

  Díky finančním prostředkům poskytnutým zřizovatelem, různým projektům či sponzorským darům máme vytvořenu kvalitní základnu didaktických pomůcek, které neustále rozšiřujeme
  a doplňujeme. Využíváme i reálné předměty, které získáváme z přírody či na základě spolupráce se zákonnými zástupci, jelikož máme zkušenosti, že v dětech vzbuzují větší zájem. 

  Nejsou překračovány počty dětí ve třídě. V případě nepřítomnosti učitelů dochází ke spojování tříd. 

  2.5 Řízení mateřské školy 

  Za provoz odloučených pracovišť MŠ odpovídá řediteli školy ZŘŠ pro MŠ. Dle organizačního řádu odpovídá za pedagogický i nepedagogický personál mateřských škol. Její povinnosti, pravomoci, kompetence a úkoly jsou specifikovány v náplni práce.  

  V mateřské škole je vytvořen informační systém, který zabezpečuje všem dostatek informací o jejím chodu, organizaci, výchovně vzdělávacím procesu a plánovaných aktivitách. Má jasně nastavená pravidla a mechanismy k vlastní činnosti školy, a to v souladu s právním řádem, koncepcí a strategií rozvoje školy. Zaměstnanci, zákonní zástupci dětí i zřizovatel k nim mají snadný a časově neomezený přístup. Učitelé dále spolupracují při tvorbě aktuálních plánů akcí, které jsou vždy na každý měsíc školního roku nové a specifické. V plánu jsou přesně uvedeny informace týkající se plánovaných akcí a jsou dostupné pro všechny výše uvedené aktéry na vymezených místech v MŠ i webových stránkách. Zaměstnanci MŠ jsou na začátku nového měsíce seznámeni rovněž s plánem práce kmenové ZŠ a včas informováni o aktivitách, které se jich konkrétně týkají. Momentálně vzniklé situace řešíme pružně dle potřeby na pedagogických radách, provozních poradách, třídních schůzkách apod. 

  Vedení školy aktivně podporuje vytváření zdravého školního klimatu, zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru i zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Svým přístupem přispívá k pozitivní atmosféře, která se projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi zaměstnanci MŠ.  

  Úroveň práce všech zaměstnanců MŠ vyhodnocuje ZŘŠ pro MŠ. Provádí systematické hodnocení práce učitelů, poskytuje jim zpětnou vazbu k jejich práci, plánuje spolu s pedagogy jejich další profesní rozvoj, podporuje jej rozmanitými efektivními formami, kolegiální spoluprací
  a mentoringem. Motivuje učitele k sebehodnocení. Pozitivně motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci všech, kteří se na životě a práci školy podílejí. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců na pedagogických radách i neformálních setkáních. K utužení vzájemných vztahů zaměstnanců organizuje akce a výjezdy. Zde využívá možnosti své zaměstnance ocenit a pozitivně motivovat k další práci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zásadní otázky týkající se chodu MŠ projednává na pedagogických radách, provozních poradách a třídních schůzkách, kde zveme ke vzájemné spolupráci rovněž zákonné zástupce dětí. Kvalitní a konstruktivní vztahy se zákonnými zástupci se snažíme utvářet již od zahájení předškolního vzdělávání každého dítěte. Zákonné zástupce seznamujeme s obsahem školního vzdělávacího programu, cíli MŠ a aktivně usilujeme
  o to, aby je vzali za své. V průběhu každého školního roku plánujeme zajímavé akce pro společná setkávání. Vzájemná spolupráce se tak v průběhu celé docházky dětí do MŠ postupně prohlubuje. Zákonní zástupci se v současné době o dění v MŠ zajímají, účastní se třídních schůzek a aktivně se zapojují do pořádaných akcí. 

  ZŘŠ pro MŠ aktivně řídí pedagogické procesy probíhající v MŠ. Podněcuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Pravidelně vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů. Plánování pedagogické práce a chodu mateřských škol je funkční a vychází z výsledků evaluace. Systém evaluace školy je promyšlený a stabilizovaný. Při tvorbě školního vzdělávacího programu učitelky obou MŠ spolupracují. Celý vzdělávací obsah, charakteristika integrovaných bloků, tematické části, dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy jsou společné, jejich konkrétní náplň odpovídá umístění a podmínkám každé mateřské školy zvlášť. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. 

  MŠ pravidelně využívá PC učebnu i hudebnu ZŠ. Účastní se akcí pořádaných základní školou, spolupracuje s vedením školy a s jejími pedagogy. Ve spolupráci se zřizovatelem je MŠ renovována, jsou zkvalitňovány materiální podmínky a zajišťovány nadstandardní pohybové a relaxační aktivity dětí. 

  2.6 Personální a pedagogické zajištění 

  Všechny učitelky mají požadovanou odbornou kvalifikaci v oboru pedagogiky, v převážné míře na vysokoškolské úrovni. Učitelé analyzují vlastní vzdělávací potřeby, ke svému dalšímu odbornému rozvoji přistupují aktivně, vzájemně se podporují a konstruktivně spolupracují. Nové poznatky získané studiem nebo účastí na kurzech a seminářích si vzájemně vyměňují. Účelně využívají
  i samostudia, zajímají se o nové trendy a získané poznatky uplatňují ve své práci. Inspiraci a nové náměty čerpají v odborné literatuře a na internetu. Své zkušenosti příležitostně sdílejí i s kolegy
  z jiných škol. Vedení školy podporuje zvyšování odbornosti pedagogů. Na základě výsledků kontrolní činnosti a požadavků pedagogů je pro každý školní rok aktualizován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola finančně zajišťuje akreditované semináře, dává prostor pro jejich absolvování.  

  Pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci mateřské školy pracují na základě jasně vymezených pravidel daných organizačním a provozním řádem, školním vzdělávacím programem a dalšími vnitřními předpisy, na jejichž tvorbě mají zaměstnanci možnost se spolupodílet. Učitelé navzájem spolupracují, podporují se kolegiální vztahy a pracují jako tým. Rozvrh přímé pedagogické práce pedagogických pracovníků je řešen tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče s ohledem na dobu, kdy je v mateřské škole přítomno nejvíce dětí. Učitelky nastupují na směny postupně, aby se zajistilo smysluplné využití přímé výchovné práce. Pracovní doba je nastavena tak, aby děti byly rozděleny do tří tříd v nejvytíženější době mezi 7-15 hod. Se sníženým úvazkem učitelky na jedné třídě však není možné zcela pokrýt překrývání 2,5 hodiny. Učitelky svou přímou výchovnou práci naplňují v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a v souladu s běžnými společenskými pravidly. Se získanými důvěrnými informacemi jednají taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny. Záměrem naší MŠ v personální oblasti je další rozvoj pedagogických zaměstnanců ve všech vzdělávacích oblastech tak, aby byl každý zaměstnanec způsobilý zajišťovat rozvoj široké palety individuálních dovedností dětí.  

  Důležitou součástí týmu na škole je domovnice, v jejíž pracovní náplni jsou obsaženy všechny provozní záležitosti školy. Flexibilně reaguje na změny a požadavky v průběhu dne a má mnoho vedlejších funkcí, které jsou důležité pro zajištění bezproblémového chodu školy. Pracovnice školní jídelny, která podléhá vedoucí jídelny školy, zajišťuje výdej stravy a čistotu ve výdejně.  

  Při činnostech, ke kterým nejsou předškolní pedagogové dostatečně kompetentní, spolupracují
  s příslušnými odborníky (speciální pedagogové, školní nebo poradenští psychologové, sociální pracovnice, lékaři). Pokud učitelé zjistí na základě pozorování a diagnostiky dětí možné oslabení dítěte, podnikají plánované kroky k nápravě. Situaci dle vážnosti konzultují nejdříve
  s kolegyní na třídě a zákonnými zástupci. Dle potřeb vypracují Plán pedagogické podpory, doporučí vhodnou specializovanou službu. 

  2.7 Spoluúčast zákonných zástupců 

  Ve vztazích se zákonnými zástupci se snažíme o oboustrannou důvěru, vstřícnost a porozumění. Spolupracujeme s nimi na základě partnerství, snažíme se pochopit vztahy v rodině a oboustranně se podílet na správném rozvoji dítěte. Dosažení kvality ve vzdělávání je obtížné bez konstruktivních vztahů se zákonnými zástupci. Mateřská škola je vůči rodinám dětí otevřena. Zákonní zástupci dětí mohou vstupovat do tříd, pobývat tam a účastnit se všech činností. Mohou se spolupodílet na životě školy. Motivujeme je k partnerské spolupráci a odměnou je, když se k nám s důvěrou vracejí.
  V individuálních rozhovorech i neformálních setkáních zákonné zástupce informujeme o jejich dítěti a jeho prospívání. V této oblasti se chceme stále zdokonalovat a využívat efektivně podrobné diagnostiky. Dle požadavku GDPR dodržujeme ochranu osobních dat, chráníme soukromí rodiny
  a zachováváme diskrétnost. 

  Můžeme zde zdůraznit velkou výhodu naší mateřské školy, a to provázanost tříd poskytující téměř rodinné prostředí. Znalost rodinných příslušníků, dlouholeté vzájemné vztahy, společné akce, to vše vytváří dobré klima pro práci s dětmi. Dáváme členům rodiny příležitost spolupodílet se na plánování vzdělávací práce i na zlepšování prostředí mateřské školy. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodinnými příslušníky ohleduplně a taktně, nezasahují do života rodiny. V rámci možností nabízí škola osvětu a pomoc odborníků. Pořádáme nejrůznější akce, jejichž účelem není pouze informovat, poučit či pobavit,
  ale hlavně umožnit navázání hlubšího a důvěrnějšího vztahu mezi rodinou a zaměstnanci školy. 

  Formy spolupráce se zákonnými zástupci: 

  • Písemný kontakt, informativní prostředek 

    • informace prostřednictvím letáčků, brožurek, webových stránek 

    • informační nástěnky 

    • e-mailová komunikace či SMS zprávy 

  •  Osobní kontakt a jeho realizace 

    • den otevřených dveří 

    • zápis do mateřské školy 

    • průběžné setkávání zákonných zástupců s učitelkami při příchodu a odchodu dítěte

    • telefonické rozhovory 

    • osobní konzultace 

    • společná organizovaná i neorganizovaná setkání  

  • Prostředek hodnotící 

    • rozhovory o dětech 

    • portfolia 

    • dotazníky 

  Úprava podmínek a harmonogram zlepšování 

  Nadále pokračovat v nastaveném trendu, který je osvědčený. Pořádat pravidelné akce se zákonnými zástupci v mateřské škole, na zahradě a ve sportovních areálech Bospor, vystoupení dětí, sportovní aktivity, tvořivé činnosti, rozloučení se školáky. Podporovat společné zážitky v rámci českých tradic; velikonoční svátky, pranostiky, advent, masopust. Zaměřit se na oblast osvěty a prevence ve spolupráci s odborníky; PPP, SPC, logopedická poradna. Rozšiřovat nabídku akcí dle požadavků zákonných zástupců zjištěných na třídních schůzkách a z dotazníkového šetření. 

  2.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

  Prostředí mateřské školy není vzhledem k jejímu stáří a původní architektuře zcela bezpečné
  a vhodné pro některé dětí se SPV. Komplikaci shledáváme zejména v zajištění bezbariérového přístupu do budovy, tříd a jídelny. MŠ nedisponuje speciálními kompenzačními pomůckami odpovídajícími potřebám každého typu podpory. V rámci rovného přístupu usilujeme o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, plného zapojení a maximálního využití vzdělávacího potenciálu všech dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami musíme ovšem zvažovat vzhledem k reálným možnostem. 

  V případě, že se ve škole bude vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme provádět podpůrná opatření ve vzdělávacích strategiích dle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb.: 

  1. stupeň MŠ – PLPP (bude vypracován plán pedagogické podpory) 

  2.stupeň ŠPZ a zákonný zástupce – IVP (na základě vyjádření ŠPZ a SPC bude vypracován individuální vzdělávací plán) 

  Mateřská škola bude postupovat citlivě a přiměřeně, vytvoří podmínky pro pozitivní přijetí dítěte. Pedagogové budou při své práci využívat vhodné vzdělávací metody a prostředky v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními a budou uplatňovat profesionální postoje, individuální přístup. Vytvoří optimální podmínky k co nejvšestrannějšímu rozvoji jeho osobnosti. V případě potřeby se budou v oblasti problematiky dále vzdělávat formou DVPP a samostudia odborné literatury. Vypracují plán pedagogické podpory, či individuální vzdělávací plán. Pro zajištění bezproblémového vzdělávání všech ostatních dětí budeme spolupracovat také s ostatními zákonnými zástupci zúčastněných dětí, s odborníky a využívat služeb školských poradenských zařízení. Zajistíme přítomnost asistenta pedagoga (podle typu, míry a stupně postižení), souběžného působení obou učitelek realizujících vzdělávání ve třídě 

  Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním 

  Třídní vzdělávací programy jsou koncipovány vždy tak, aby byl brán zřetel na tyto děti a aby jim byly vytvořeny podmínky podporující jejich vzdělávání a posilující jejich zdravotní stav. Zákonní zástupci dětí, které trpí potravinovou alergií nebo onemocněním omezujícím běžný příjem potravy mají neomezený přístup k aktuálnímu jídelníčku a mohou stravu upravit, či doplnit dle potřeby dítěte.
  O změně v jídelníčku musí informovat přítomnou učitelku. V případě potřeby je ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte, vedoucí školní jídelny a mateřskou školou vypracován individuální plán stravování. Tento plán je sestaven na základě lékařské zprávy. K utužování zdraví všech dětí využíváme; dechová cvičení, jógu, relaxaci, saunování, plavecký výcvik, pobyt venku, v solné jeskyňce, pitný režim, zdravé stravování, školu v přírodě. 

  Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním 

  Zákonní zástupci vzdělávaných dětí, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou využít postupu uvedeného ve Školním řádu a požádat o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Dětem se sníženou sociální adaptabilitou a potřebou intenzivnější výchovné stimulace je poskytována speciálně pedagogická podpora a jejich zákonným zástupcům je nabízeno poradenství a konzultace. Tato problematika je rovněž součástí školního systému prevence sociálně patologických jevů. 

  2.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

  Prostřednictvím pedagogické diagnostiky pozorujeme děti, všímáme si jejich nadání nebo odchylek od psychomotorického vývoje a rozlišujeme nerovnoměrný či skokový vývoj. Nadané dítě podporujeme stimulací jeho potenciálu, který by se mohl projevit v základní škole, kde by jej mohlo dále uplatnit. Při realizaci vzdělávání těchto dětí postupujeme podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a podle individuálních vzdělávacích potřeb konkrétních dětí. Při vzdělávání jsou vytvářeny vhodné organizační podmínky (např. možnost samostatné práce s náročnějším zadáním). K tomuto účelu využíváme didaktické pomůcky z dispozic mateřské školy i vlastních zdrojů. Využíváme rovněž možnosti kmenové základní školy. Navštěvujeme učebny hudební výchovy a výuky počítačové gramotnosti, jejíž vybavení je nadstandartní. Mateřská škola má kvalitní literaturu, metodiku
  a pomůcky pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Ve výchově a vzdělávání dětí uplatňujeme metodu dobrého startu, metodu Hejného, artefiletiku, metody dramatické výchovy, apod. Vybavení zahrady MŠ v přírodním duchu s edukačními centry umožňujícími terénní formu výuky a badatelsky orientované vyučování přispívá k rozvoji environmentální senzitivity. Všechny učitelky absolvovaly četná DVPP, účastnily se odborných přednášek a budou se dále sebevzdělávat prostřednictvím odborné literatury. Podporují zvídavost dítěte, povzbuzují ho ke kladení otázek, podporují hledání vlastních cest a způsobů řešení, tvořivost, kombinační schopnosti a originalitu. 

  Mateřská škola spolupracuje v oblasti rozvoje nadání dětí se zákonnými zástupci dítěte a dalšími subjekty (ZUŠ v Bohumíně, Masarykova základní škola, Bospor, DDM Fontána; šachový kroužek). 

  2.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

  Mateřská škola přijímá děti ve věku od dvou let pouze v případě, že jsou přijaty všechny děti starší tří let. Děti jsou zařazeny do třídy nejmladších dětí.  Třída je vybavena dostatečným množstvím podnětných, bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. V této třídě je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a dalšího vybavení. Tím je zajištěna bezpečnost dětí. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení
  a hygienické potřeby. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně podle potřeb
  a volby dětí. Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci
  s rodinou.


  3   Organizace vzdělávání 

   

  Druh provozu školy:  Celodenní 

   

  Počet tříd včetně bližší charakteristiky:  

  V budově mateřské školy jsou 3 třídy, které zajišťují vzdělávání 70 dětí v celodenním provozu. Dvě třídy jsou umístěny v přízemí. Maximální kapacita těchto tříd je po udělení výjimky 28 dětí. Třída
  v prvním podlaží je rozlohou mnohem menší. Může zde být zapsáno maximálně 20 dětí. 

   

  Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:  

  Děti rozdělujeme do tříd výhradně podle věku. Pokud počet dětí převyšuje kapacitu třídu, přeřazujeme jednotlivce mezi mladší, případně starší děti na základě pečlivého zvážení.
  Ke konzultaci přizveme učitelky, které děti dobře znají a o jejich zařazení rozhodnou na základě toho, co je pro konkrétní dítě nejlepší a nejvhodnější. 

  Metody a formy práce přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním
  a emocionálním potřebám dětí konkrétní věkové skupiny. Zejména využíváme prožitkové
  a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídají potřebám a možnostem předškolního dítěte. 

   

  Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

  Souběžné působení dvou učitelů ve třídě zajišťujeme vždy při pobytu venku, který je náročný na zajištění bezpečnosti dětí. Pokud je to v rámci organizace pracovní doby možné, zajišťujeme souběžné působení dvou učitelů při řízených činnostech. V tomto případě je možno rozdělit přítomné děti do menších skupin. 

  Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:  

  Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy aktualizujeme vždy těsně před zápisem do mateřské školy. Před zápisem jsou zpřístupněna na internetových stránkách mateřské a základní školy. Jejich konkrétní podoba je stanovena platnou legislativou a dále tak, aby nebyla diskriminační. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy se mohou měnit.   


  4   Charakteristika vzdělávacího programu 

  4.1 Zaměření školy 

  Motto: "Cestička k domovu známě se vine - hezčí je, krásnější než všecky jiné..." K.V.Rais 

  Současná hektická doba přináší mnoho informací a nevšedních zážitků. Děti obklopují moderní technologie a místo pobytu venku, na čerstvém vzduchu, upírají své zraky do počítačových monitorů. Pojmy jako „příroda“ či "moje město" jim začínají být cizí. Často také od dětí slýcháme zážitky z exotických dovolených, ale později zjistíme, že neznají nejbližší okolí svého bydliště, krásy a pozoruhodnosti rodného města. Naším cílem je nabídnout dětem podnětné a chápající prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a spokojeně. Kde mohou více poznat místo, kam patří, kde je jim dobře, kde mají své kořeny: Tedy ke svému domovu, rodině a městu. Protože poznání toho nejbližšího a nejznámějšího bude pro děti základem pro další život. Zaměření mateřské školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb dětí, z kulturních tradic naší společnosti, z možností, které nám nabízí naše město, a ze spolupráce s rodinou. 

  Zaměřujeme se na: 

  vytváření vztahu k mateřské škole; adaptaci dítěte na život v mateřské škole, začlenění se do kolektivu vrstevníků, posilování dobrých vztahů mezi dětmi i zaměstnanci mateřské školy, aktivní zvládání požadavků plynoucích z organizace mateřské školy, vnímání a osvojení si základních pravidel, přizpůsobení se společnému programu a aktivní účast na spoluvytváření pohody v tomto soužití, neboť zde tráví značnou část dne, 

  -  poznávání prostředí města; architektury, historie, kulturních, sportovních, vzdělávacích institucí, výtvorů a obsahu lidské práce, služby, profese, infrastrukturu, životní prostředí, přírodu a vztah k ní, 

  -  seznamování se s kulturními tradicemi naší společnosti a posilování vztahu k rodině, rodnému městu (lidové tradice - Sv. Martin, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, oslavy svátku Dne matek, otců, rodin, dětí, Den Země, apod.), pořádání akcí (pro zákonné zástupce dětí, občany města, apod.) a účast na akcích pořádaných školou, zřizovatelem apod., 

  -  rozvoj osobnosti dětí na základě jejich individuálních potřeb, schopností a možností, na rozvoj vnitřní motivace k učení a poznávání všeho, co jej obklopuje a zajímá, poskytování dětem celistvého poznávání, směřování jejich činnosti co nejvíce k praktickému životu a úspěšnému vstupu do základního vzdělávání, 

  -  upevňování kvalitních vztahů s rodinami dětí; je potřebné, aby rodina a škola o sobě věděly, aby byly pokud možno navzájem propojené a vzájemně se ve výchově a vzdělávání dětí doplňovaly. Mateřská škola by měla dýchat rodinnou atmosférou, měla by být přístupná zákonným zástupcům dětí, neboť mají právo vědět, jak se jejich dítě projevuje.  Měla by je motivovat ke spolupráci a účasti na společných akcích. 

  Naším hlavním cílem je zajistit kvalitní výchovu a vzdělání v souladu s požadavky formulovanými v RVP pro PV tak, aby dítě, které odchází z MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a schopností po stránce tělesné, psychické, sociální, aby mělo osvojeny základní pravidla chování a základy životních hodnot. Předpokládáme, že při realizaci školního programu v práci s dětmi budeme jeho podobu dotvářet a měnit.  

  4.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

  1.  Aktivním přístupem a vlastní praktickou zkušeností vytvářet elementární povědomí o místě, kde žije a vyrůstá. Poznat město Bohumín. 

  Prostředky realizace: 

  • cílené vycházky městem – získání povědomí o památkách města, názvech budov, institucí, obchodů, míst pro sport a relaxaci, ulic, bydlišť dětí, infrastruktuře, službách 
  • cílené vycházky do blízké přírody – získání povědomí o životním prostředí města, o přírodě, její proměnlivosti a o způsobu její ochrany, upevnění vztahu k přírodě 
  • návštěvy a exkurze do známých budov a institucí v Bohumíně a do dalších příměstských částí 
  • doplňování dětské knihovny o zajímavou literaturu o městě a okolí a její využívání ve výchovně vzdělávacím procesu 
  • cílené vyhledávání a pořizování pomůcek vhodných k využití v tomto směru – stolní hry, puzzle, kostky, stavebnice, koberce – cesty apod. 
  •  využívání fotografií, virtuálních videí města – s využitím interaktivní tabule, DVD 
  • účast na akcích organizovaných městem a městskými organizacemi – BOSPOR, K3, DDM Fontána, Knihovna, Jeskyňka apod. 
  • besedy se zajímavými občany – příslušník Městské policie, hasič, knihovnice apod. 
  • exkurze ve spolupráci se zákonnými zástupci na jejich pracovištích – např. pekárny, obchody, nemocnice 
  • spolupráce se ZŠ – školní hřiště, odborné učebny, třídy, interiér budovy 

  2.  Nabídkou vhodných činností a prožitků motivovat dítě k aktivnímu získávání nových poznatků a zkušeností, samostatnému myšlení a řešení problémů 

  Prostředky realizace: 

  • užší spolupráce s knihovou, práce s literaturou (leporela, encyklopedie, dětské knihy, zařazovat čtení na polštářcích) 
  • podnětné tematicky zaměřené činnosti, námětové, didaktické, logické a společenské hry, které vedou k získávání vědomostí, dovedností a návyků na jeho vlastní úrovni vývoje 
  • specifické činnosti přiměřené věku dětí 
  • metody experimentu a pokusu 
  • pravidelné diskuse a komunitní kruhy k jednotlivým tématům 
  •  spolupráce s dalšími organizacemi 
  • činnosti umožňující dítěti dosáhnout úspěchu 
  • zapojení dětí do přípravy besídek a vystoupení s programem na veřejnosti 
  • podporování zájmu dětí o vše nové v rámci spontánních i řízených činností 
  • podávání informací přiměřených jejich věku a možnostem chápání (nepřetěžovat děti) 
  • nepředávání hotových poznatků, získávání vlastní zkušeností 
  • využívání reálných a přirozených situací- situační učení 
  • využívání moderních technologií, interaktivních, didaktických a podnětných pomůcek 

  3.  Poskytovat příležitosti k rozvoji sociální soudržnosti v rámci kolektivu, rodiny i společnosti 

  Prostředky realizace: 

  • posilování vzájemných vztahů a dětských přátelství formou dramatických činností, pohybových her, hudebně pohybových her, spontánních činností apod. 
  • podpora vzájemné pomoci jak v kolektivu, tak mezi třídami (starší – mladší, i na třídě) 
  • zařazování námětových, kooperativních a sociálních her na téma rodiny a přátelství 
  • zařazování skupinových aktivit a kooperativních aktivit 
  • upevňování vztahu k rodině, společné akce, besedy 
  • vytváření modelových situací, které vedou k ohleduplnosti a naslouchání druhému 
  • seznamování s pohádkami a příběhy obohacujícími citový život dítěte 
  • společné setkávání s dalšími organizacemi na různých akcích – MŠ, Salome, Slůně 
  • společně dodržování a prožívání lidových tradic, zvyků, slavností, svátků apod. 
  • společné oslavy narozenin a svátků dětí i zaměstnanců 
  • podílení se na vymezení společných pravidel soužití ve třídě 
  • posilování sociálního cítění ke starším lidem, k občanům města, rodičům – vystoupení v domovech důchodců, na akcích města 
  • posilování vzájemných vztahů a spolupráce při společných činnostech – brigády, práce na zahradě, účast na akci Den Země 
  • posilování vztahu ke kulturním hodnotám – zprostředkování uměleckých a kulturních podnětů – koncerty, divadla, literární texty, výstavy apod. 

  4.3 Metody a formy vzdělávání 

  Formy vzdělávání:   

  V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činností dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým potřebám a stádiu jejich psychického rozvoje. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Škola uplatňuje individuální, skupinovou a hromadnou formu vzdělávání. Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra

   

  Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, je ovlivňována prostředím, v němž dítě žije a do něhož se začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým obsahem, formou a proměnlivostí osobnosti malého dítěte. Dovoluje tak učitelce včlenit různé metodické postupy k dosažení vytýčeného cíle vzdělávání. 

   

  Při práci s dětmi využíváme všech stadií her. Od individuálních, přes párové až ke skupinovým. Děti mají prostor pro hry spontánní – tvořivé, námětové, konstruktivní. Učitelky využívají hry s pravidly, hry pohybové a didaktické. 

   

  Metody vzdělávání:   

  Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli a znalosti dětí. V procesu vzdělávání dětí používáme zejména metody slovní, názorně demonstrační a metody praktických činností. U slovních metod uplatňujeme popis, vyprávění, rozhovor, předčítání a vysvětlování. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností. U názorných metod využíváme pozorování a předvádění. Výše uvedené metody často spojujeme s metodami založenými na základě vlastní aktivity a samostatnosti dětí, jakými jsou např. experimentování nebo badatelsky orientované vyučování, které nabízejí prožitkové a kooperativní učení založené na přímých zážitcích, podporují dětskou zvídavost, potřebu objevovat a vzájemně spolupracovat s vrstevníky. Využíváme přirozenosti myšlenek a spontánních nápadů především formou dětské nezávazné hry, která by měla být základní činností dětí. Tyto metody přinášejí dětem navíc citový prožitek, který usnadňuje učení. Zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. V oblasti spontánního sociálního učení, které je založené na principu přirozené nápodoby, se snažíme poskytovat dítěti správné vzory chování. Učíme dítě poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě i okolí a zejména ke svým vrstevníkům. Důležitým prvkem ve výchově je city nejen poznat, ale získané dojmy a prožitky umět vyjádřit. Zde opět využíváme spontánnosti a přirozené tvořivosti v tomto vývojovém období.  Aktivně a koordinovaně pracujeme na rozvoji jemné motoriky, zejména grafomotoriky a vizuomotoriky, a položení základů čtení a psaní. 

  Poznávání umožňujeme dětem posloupně. Vycházíme vždy od jednoduchého ke složitějšímu. Trvalost získaných poznatků upevňujeme metodou fixační a aplikační

  Při vzdělávání dětí dodržujeme obecné zásady – cílevědomost, jednotnost, posloupnost, názornost, přiměřenost, důslednost, soustavnost, individuální přístup. 

   

  4.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

  Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

  Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte, PLPP sestavují učitelky na třídě. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají konzultace učitelek, které přesně specifikují obtíže dítěte, stanoví cíle nápravy, metody, jimiž chtějí cíl dosáhnout, a způsob kontroly plnění stanovených cílů týkající se práce s dítětem vyžadujícím pedagogickou podporu v oslabených oblastech. Učitelky na třídě dále stanoví termín přípravy PLPP a organizují společné schůzky se zákonnými zástupci dítěte, v případě potřeby konzultace s dalšími odborníky. Učitelé na třídě odpovídají za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou PLPP. Vyhodnocují jej nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření. Pokud jsou podpůrná opatření nastavena ze strany mateřské školy pro dítě dostačující a funkční, PLPP se realizuje v dané podobě do konce školního roku, kdy dojde k jeho opětovnému vyhodnocení. V případě, že PLPP je vyhodnocen jako nedostačující, kompetentní učitelka doporučí zákonnému zástupci dítěte návštěvu PPP nebo SPC, které rozhodne o dalším postupu.   Mateřská škola průběžně PLPP aktualizuje. 

   

  Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:  

  Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem a je v souladu s ŠVP pro předškolní vzdělávání. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. 

  IVP sestavuje třídní učitelka ve spolupráci s výchovným poradcem. Podmínkou zpracování IVP je žádost zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním se učitelka seznámí s doporučením školského poradenského zařízení a diagnostickým listem dítěte, ve kterém jsou zaznamenané aktuální projevy a výsledky dítěte, stanoví vhodné metody, způsoby kontroly osvojení znalostí a dovedností a samotné prostředky výchovně vzdělávací práce. Zároveň seznámí se zněním IVP zákonného zástupce a zajistí informovaný souhlas. Po celou dobu plnění IVP spolupracuje se zákonným zástupcem a průběžně jej informuje o jednotlivých postupech ve vzdělávání a výsledcích dítěte. 

   

  Pravidla pro zapojení další subjektů:  

  Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami i dětí nadaných. Výchovně vzdělávací proces probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj potenciálu každého jednotlivce.  

  Výchovně vzdělávací proces obohacujeme aktivitami realizovanými ve spolupráci se zájmovými organizacemi a vzdělávacími institucemi našeho města. Na mnohé aktivity přispívá finančně zřizovatel školy – město Bohumín. V rámci této finanční podpory mohou děti, které projeví zájem, absolvovat plavecký výcvik, navštěvovat saunu, hřiště Adventure golfu, sportovní halu, zimní stadión a dětská i sportovní hřiště. Sportovní aktivity jsou zajišťovány ve spolupráci se společností BOSPOR, dále DDM Fontána. V oblasti rozvoje logického myšlení a předmatematické gramotnosti nabízíme dětem možnost účasti v šachovém kroužku, který je rovněž financován zřizovatelem, městem Bohumín. V úzké spolupráci s knihovnou realizujeme již několik let projekt "Král pohádek", "Zachraňte skřítka Knihovníčka", účastníme se besed a soutěží, které městská knihovna pořádá. Využíváme další nabídky kulturní agentury K3 Bohumín, interaktivní výstavy, divadelní představení a koncerty, do mateřské školy zveme divadélka s různými žánry a tématy, navštěvujeme představení přímo v Divadle loutek v Ostravě. Spolupracujeme rovněž s kmenovou školou a učiteli odborných předmětů. Pravidelně využíváme učebnu hudební výchovy a učebnu výpočetní techniky v rámci aktivit "Hudební hrátky se zvířátky" a "S ITC již od mala – budem dělat tralala".  Dle potřeby spolupracujeme s místními ekologicky zaměřenými organizacemi. 

   

  Zodpovědné osoby:  

  Za zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zodpovědné učitelky na třídě. Dále zodpovídají za vedení veškeré dokumentace, která se k této oblasti vztahuje, a postupy, které jsou výše uvedené. Pokud je k dítěti přidělený asistent pedagoga, jeho povinností je úzce spolupracovat s učitelkou na třídě a individuálně s dítětem pracovat v průběhu nejen přímého vzdělávání, ale i v průběžných denních činnostech. Výsledkem je tým, který pomáhá dítěti vyrovnat handicap a překonat v rámci možností rozdíly, nebo v případě dítěte nadaného rozvíjet jeho potenciál. 

   

  Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

  Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Vzdělávání těchto dětí se řídí §16 odst. 9 školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. Předmět speciálně pedagogické péče je na naší mateřské škole organizován jako forma intervence a je doporučován jako forma další péče o dítě v mateřské škole. Jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží dítěte. 

  Pro úspěšnou výchovu a vzdělávání těchto dětí zabezpečujeme (případně umožňujeme) uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky; spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP). 

  Pedagogičtí zaměstnanci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ostatní zaměstnanci, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podpůrná opatření. Při všech postupech dbáme na to, aby byly v souladu se zájmem žáka. Podmínky pro vzdělávání odpovídají individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí. Samozřejmostí je osvojení specifických dovedností na úrovni, která odpovídá individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřeným na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku dítěte. 

  Vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

  V ojedinělých případech integrujeme dítě s lehkým postižením, a to formou individuální integrace do běžné třídy mateřské školy. 

  V souladu se vzdělávacími potřebami těchto dětí a požadavky jejich zákonných zástupců 

  poskytujeme zajištění: 

  - v případě potřeby přítomnosti asistenta pedagoga (podle typu, míry a stupně postižení) 

  - souběžného působení obou učitelek realizujících vzdělávání ve třídě 

  - vybavení vhodnými didaktickými či kompenzačními pomůckami 

  - v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

  - vzdělávání učitelek formou DVPP a samostudia 

  - odborné literatury k dostudování dané problematiky 

  - spolupráce s SPC, PPP, psychologem, psychiatrem, foniatrem či jiným odborným 

    lékařem 

  - důsledného individuálního přístupu pedagogů k dítěti a vytvoření optimálních podmínek 

     k co nejvšestrannějšímu rozvoji jeho osobnosti. 

  Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním 

  Třídní vzdělávací programy jsou koncipovány vždy tak, aby byl brán zřetel na tyto děti a byly jim vytvořeny podmínky podporující nejen jejich vzdělávání, ale i posilující jejich zdravotní stav. 

  Zákonným zástupcům dětí, které trpí nějakou potravinovou alergií nebo onemocněním 

  omezujícím běžný příjem potravy, vycházíme vstříc tak, že sledujeme jednotlivá omezení 

  a tyto suroviny vyčleňujeme ze stravy dítěte. 

  Jako aktivity a postupy k utužování zdraví využíváme dechová cvičení, jógu, relaxaci, 

  saunování, pitný režim, zdravé stravování a pobyt venku. 

  Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním 

  Zákonní zástupci vzdělávaných dětí, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou využít 

  postupu uvedeného ve Školním řádu a požádat o osvobození od úplaty za předškolní 

  vzdělávání. 

  Dětem se sníženou sociální adaptabilitou a potřebou intenzivnější výchovné stimulace je 

  poskytována speciálně pedagogická podpora a jejich zákonným zástupcům je nabízeno 

  poradenství a konzultace. Tato problematika je rovněž součástí školního systému prevence 

  sociálně patologických jevů. 

  Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Pokroky jsou zaznamenávány v individuálním hodnocení dítěte a konzultovány se zákonnými zástupci dítěte. 

  Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

  To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále se rozvíjet. 

  Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

  Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu. 

  Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte jsou zajišťovány: 

  - předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností 

  - využitím pomůcek Logico Primo, Logico Piccolo 

  - prací s PC vzdělávacími programy 

  - nabízenými specifickými činnostmi 

   

     

  4.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

  Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost, podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. Maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii: situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové učení, učení hrou a činnostmi. Pro děti této věkové kategorie je náročné přizpůsobovat se velkému kolektivu. Tato fakta jsou základem pro stanovení vzdělávacích cílů pro tyto děti. 

  Zaměřujeme se na: 

  - podporu přirozeného rozvoje řeči 

  - seznamování s prostředím, vrstevníky i zaměstnanci školy 

  - budování pocitu bezpečí, důvěry dětí k zaměstnancům školy 

  - nenásilné zapojování do společných činností 

  - rozvoj sebeobslužných dovedností 

  - rozvoj dovedností hrubé i jemné motoriky, správný úchop kreslicího náčiní 

  - seznamování s jednoduchými pravidly 

  V případě zařazení dvouletých dětí jsou hračky a pomůcky vhodné pro tuto věkovou kategorii uložené ve více uzavřených, dostatečně zabezpečených skříní. Děti potřebují dostatečný prostor pro volný pohyb a hru, umožňující variabilitu uspořádání prostoru a zabezpečení možnosti naplnění potřeby průběžného odpočinku, zázemí pro zajištění hygieny dítěte, úložný prostor na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Je upravený vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Podmínky pro adaptaci dítěte jsou v souladu s jeho individuálními potřebami, výchovně vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, dle potřeb a volby dětí. Učitelky uplatňují laskavý důsledný přístup, aktivně podněcují pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. Zajištění péče o děti od dvou do tří let je v souladu s platnými právními předpisy. Dle podmínek a možností školy je zajištěno dostatečné překrývání pedagogů ve třídě a případně chůvy. 

  Zajištění průběhu vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

  Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu. 

  Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich nástupu do mateřské školy. 

  Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u těchto dětí. 

  V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

   


  5    Vzdělávací obsah 

  5.1 Integrované bloky 

  5.1.1Setkání pod společnou střechou 

  Název integrovaného bloku

  Setkání pod společnou střechou

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Putování časem padajícího listí

  Září je čas nových začátků a nového řádu. Čas, kdy se opět setkáváme pod společnou střechou. Některým je toto prostředí a lidé v něm dobře známé, pro někoho je setkání zcela nové. Proto je potřeba zařídit vše tak, aby se zde každý cítil dobře. Děti potřebují zažít pocit bezpečí, to, že je o ně postaráno. V mateřské škole se mohou cítit dobře tehdy, pokud mají jasnou představu o prostoru MŠ, o tom, kde je jejich místo při převlékání, hře i odpočinku a kde se nacházejí v rámci kolektivu. Současně potřebují nabýt vědomí, že už jsou dost silné na to, aby si nejdůležitější věci pro sebe dokázaly zajistit. To, co se už naučily v bezpečí domova, si nyní vyzkoušejí ve skupině dětí.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Zážitky z prázdnin
  • Mateřská škola (interiér, exteriér, zaměstnanci, kamarádi, pravidla)
  • Znaky podzimu

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

  vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

  orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

  se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

  rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

  porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

  projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

  rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

  prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

  komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

  navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

  přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

  se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

  se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

  spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

  poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

  uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

  utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

      

  5.1.2Výpravy za poklady podzimu 

  Název integrovaného bloku

  Výpravy za poklady podzimu

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Putování časem padajícího listí

  V říjnu přichází podzim v plné síle. Je čas těšit se z darů přírody, sklízet je a třídit. Zvířata si shánějí zásoby a úkryt na zimu, celá příroda se chystá k odpočinku. V blízkém okolí mateřské školy pozorujeme barevné krásy podzimu a vyhlížíme vítr, který vynese naše papírové draky až vysoko k nebi. Do hojnosti a bohatství podzimních dní si můžeme přizvat skřítky, kteří dobře znají tajemství podzimu ukrytého v přírodě.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Stromy a keře (plody)
  • Zvířata

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

  rozvoj a užívání všech smyslů

  vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

  vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

  si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

  rozvoj schopnosti sebeovládání

  ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

  řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

  rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

  vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

      

  5.1.3Kam za sportem v Bohumíně 

  Název integrovaného bloku

  Kam za sportem v Bohumíně

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Putování časem padajícího listí

  Venku začíná být nevlídno a sychravo. Dny se zkracují a nám se nechce být stále doma. Proto vyrážíme za sportem a procvičíme si naše tělo, protože už dávno víme, že pohyb a zdravá strava jsou pro naše tělo a zdraví moc důležité. Tak "Kam za sportem v Bohumíně?". Možností je v našem městě velká spousta, stačí si jen vybrat.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Bospor (sporty)
  • Lidské tělo (Péče o zdraví)
  • Počasí (tradice sv. Martin)

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

  osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

  pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

  rozvoj a užívání všech smyslů

  vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

  dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

  orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

  se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

  rozvoj kooperativních dovedností

  spolupracovat s ostatními

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

  dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

  mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

  mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

  uvědomění si vlastního těla

  zachovávat správné držení těla

      

  5.1.4Cesta za betlémskou hvězdou 

  Název integrovaného bloku

  Cesta za betlémskou hvězdou

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Putování časem dárečků a zimních radovánek

  V prosinci je den krátký, příroda spí a děti se těší na Mikuláše a Vánoce. Dříve se lidé v této době soustředili na práci doma, u které se společně scházeli, zpívali a vyprávěli příběhy. I v mateřské škole si toto dlouhé období čekání a příprav zpříjemníme výrobou dárečků pro nejbližší, zpěvem koled a posezením u adventního věnce. V této době budeme mít mnoho příležitostí rekapitulovat, co dobrého nebo špatného jsme učinili, a otevřít v duši prostor pro příchod něčeho nového. Prožijeme společně čas čekání na zázraky. A snad se dočkáme i radovánek na sněhu.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Adventní čas
  • Mikuláš
  • Vánoce
  • Tři králové

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

  řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

  rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

  vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

  se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

  posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

  respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

  se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

  naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

  začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

      

  5.1.5Objevování zimních kouzel a zázraků 

  Název integrovaného bloku

  Objevování zimních kouzel a zázraků

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Putování časem dárečků a zimních radovánek

  S počátkem ledna do Tří králů procházíme dobou nejtemnějších dní v roce, které si můžeme zpříjemnit objevováním tajemství a zázraků zimní přírody. Ve sněhu můžeme pátrat po tom, kde se ukryla zvířátka, a nosit jim pak pochoutky v tomto nehostinném období.  Můžeme naslouchat tichému padání vloček, kouzlit, bavit se a radovat v bílé peřině, vnímat spící přírodu, led a sníh. V tomto období je obzvláště důležité pečovat o své zdraví a bezpečí a předcházet zimním nástrahám.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Znaky zimy
  • Zimní sporty
  • Zvířata v zimě (ptáci)

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

  rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

  porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj společenského i estetického vkusu

  vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

  těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

  vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

  spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

  poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

  mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

      

  5.1.6Hurá do světa pohádek 

  Název integrovaného bloku

  Hurá do světa pohádek

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Přicházející únor přináší konec zimy a naději v návrat slunce a tepla. Ale ještě není vyhráno! Zima bojuje o své místo a jaro je v nedohlednu. Je čas na vyprávění pohádek, přenesení do světa kouzel, králů a princezen, do světa, kdy vždy vyhraje dobro nad zlem, do světa fantazie a zázraků.  Zimu jsme přežili a je čas to oslavit - masopustem a karnevalem.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Království pohádek (knihy)
  • Karneval (masopust)

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  sledovat a vyprávět příběh, pohádku

  porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

  chápat slovní vtip a humor

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

  se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

  domluvit se slovy i gesty, improvizovat

  projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

  uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

  projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

  sledovat očima zleva doprava

  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

  rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

  vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

  seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

  rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

  uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

  chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

      

  5.1.7Pátrání po jaru  

  Název integrovaného bloku

  Pátrání po jaru

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  V březnu se už jaro připravuje v každém pupenu. Brzy zazpívá skřivánek a vlaštovky se vrátí zpátky. Přivítáme první jarní den a nově probuzený život. Do tohoto procesu můžeme sami aktivně vstoupit a podpořit jej otvíráním zahrady, probouzením stromů, očištěním příbytků i sebe samých, přípravou Velikonoc a vítáním života v novém cyklu.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Znaky jara (květiny, rostliny, domácí zvířata, mláďata, vývojové fáze, užitek)
  • Velikonoce

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

  projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

  rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

  být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

  se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

  sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

  naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

  poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

  se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

  všímat si změn a dění v nejbližším okolí

  vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

  zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

  chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

  rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

      

  5.1.8První krůčky ke škole 

  Název integrovaného bloku

  První krůčky ke škole

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  Duben začíná "aprílem" dnem žertíků a vtípků, avšak někteří z nás se chystají k zápisu do školy, a to vyžaduje jistou míru rozvahy a vědomí vnitřního řádu, a tak se nenecháme jen unášet, ale také si ověříme, co už umíme, co známe a dovedeme. Snažme se tedy být co nejlépe připraveni, abychom získali co nejvíce hodnotných zkušeností, neboť kdo ví a zná, nese si s sebou vzácné bohatství.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Škola (předmatematická - předčtenářská gramotnost)
  • Den Země

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

  osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

  záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  utvořit jednoduchý rým

  poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

  chápat slovní vtip a humor

  sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

  mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

  pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

  chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

  získání relativní citové samostatnosti

  přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

  uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

  sledovat očima zleva doprava

  poznat napsané své jméno

  poznat některá písmena a číslice, popř. slova

  rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

  řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

  vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

      

  5.1.9Tady bydlím já a má rodina 

  Název integrovaného bloku

  Tady bydlím já a má rodina

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  V květnu slunce nabírá na síle, prohřívá zemi a láká nás k dlouhým procházkám městem, které je v plném květu. Nechme tedy rozkvést a provonět i naše příbytky. Přineseme květy šeříku, větvičky kvetoucích ovocných stromů či kytičky nasbírané na procházkách. S láskou se připravujme na oslavu svátku všech maminek a babiček.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Rodina (Den matek)
  • Povolání
  • Moje město

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

  zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

  osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

  se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

  naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

  záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

  vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

  vytváření základů pro práci s informacemi

  postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

  se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

  ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

  chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

  uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

  odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

  vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.

  se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

  pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

      

  5.1.10Nastupujte, svítí zelená, děti světa 

  Název integrovaného bloku

  Nastupujte, svítí zelená, děti světa

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  V červnu je slunce zářícím vládcem, jsou nejdelší a nejteplejší dny, což jsou nejlepší chvíle pro cestování. Projedeme se po naší modré planetě Zemi a zjistíme, jak různí lidé žijí, jakou mají barvu pleti a jak se dorozumívají. Na výlety můžeme vyrazit nejen pěšky, ale můžeme využít i různé druhy dopravních prostředků. Kdybyste si mohli vybrat, čím byste jeli na výlet? Vlakem nebo lodí? Víte, jak se správně chovat při cestování? A znáte dobře pravidla silničního provozu? Pojďme se o tom spolu přesvědčit.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Znaky léta
  • Exotická zvířata
  • Doprava
  • Mezinárodní den dětí

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

  získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

  rozhodovat o svých činnostech

  uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

  zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  poznávání jiných kultur

  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

  vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

  chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

  mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

  osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

  se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

  rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

  užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

  vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

  chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

  má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

  ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

  seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

  porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

  je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

  vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

  ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

  chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

  bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

  si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

  seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

  rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

      

  5.1.11Prázdninové radovánky 

  Název integrovaného bloku

  Prázdninové radovánky

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

  Charakteristika integrovaného bloku

  V červenci nastává období prázdnin, kdy se radujeme a čerpáme sílu ze slunce a přírody. Trávíme většinu času na zahradě, trháme zralé plody, hrajeme si s vodou, míčem a tvoříme v písku. Seznamujeme se s novými kamarády a snažíme se chovat k sobě přátelsky. Společně se smějeme a bavíme.

  Návrhy dílčích témat pro realizaci

  • Prázdniny

     

  Klíčové kompetence

  Dílčí cíle

  Očekávané výstupy

  samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

  získání relativní citové samostatnosti

  zorganizovat hru

  odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

  rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

  zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

  se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

  spolupracovat s ostatními

  dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

  se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

  přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

  získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

  respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

  mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

       

  5.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu 

  Hlavním východiskem tvorby třídního vzdělávacího plánu je ŠVP, který je v souladu s RVP PV a je zpracován dle metodiky ČŠI v modulu INSPIS. Třídní plány generujeme v modulu INSPIS. Forma a struktura dokumentu je daná. 

  V třídním vzdělávacím programu přizpůsobíme záměry či výstupy konkrétní třídě dětí, navrhneme konkrétní obsah a rozvedeme do činností, které svým výběrem i náročností záměrům či výstupům odpovídají. 

  Dílčí tematické části rozpracujeme podrobněji: 

  - určíme konkrétní záměry a očekávané výstupy 

  - navrhneme konkrétní činnosti, které k očekávaným výstupům povedou 

  - budeme ověřovat (evaluovat), že náš plán funguje 

  Konkrétně to znamená, že převezmeme ze ŠVP tematický celek, který má základní obrys. Tomuto bloku dáme určitou strukturu a konkrétní náplň: 

  - určíme konkrétní záměry a očekávané výstupy, promýšlíme je ve vzájemných vazbách a souvislostech 

  - navrhneme konkrétní činnosti, které k očekávaným výstupům povedou 

  - vzdělávací nabídku rozpracujeme do činností přímo a nepřímo motivovaných učitelkou 

  - průběžně ji dle aktuální situace, potřeb a možností dětí doplňujeme 

  - třídní plán je jednoduchý a otevřený, respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí ve třídě 

  - provádíme průběžnou evaluaci a vyvozujeme další kroky 

  - třídní plán je otevřený a doplňujeme jej dle aktuální situace, potřeb, možností a nápadů 

  - závěrečnou evaluací získáváme podněty pro pedagogickou činnost s dětmi v další etapě. 

  5.3Dílčí projekty a programy 

  Zapojení do projektů:

  "Šachy do škol" - za podpory města pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Fontána

  "Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" - projekt České obce sokolské

   

   


   


  6   Systém evaluace 

  Oblast

  Cíle a kritéria

  Nástroje

  Časové rozvržení

  Zodpovědnost

  Koncepce a rámec školy

  Cíl: Ověřit kvalitu aktualizovaného vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ v praxi a jeho soulad s RVP PV Kritérium: Vzdělávací obsah tvoří kvalitně zpracované integrované bloky, které obsahují všechny kategorie stanovené RVP PV.

  rozhovory na společných poradách, dotazníkové šetření

  2022/24

  učitelky, vedení školy

  Pedagogické vedení školy

  Cíl: Ověřit plnění dlouhodobých cílů školního vzdělávacího programu mateřské školy Kritérium: Prostředky realizace dlouhodobých cílů vzdělávacího programu jsou prokazatelně uplatňovány ve výchovně vzdělávacím procesu dětí

  hospitační činnost, kontrola třídní dokumentace

  2022/28

  vedení školy

  Kvalita pedagogického sboru

  Cíl: Zlepšit přístup k dětem z hlediska eliminace časové tísně a zvýšeného hluku Kritérium: Srozumitelně nastavená pravidla pro průběh, přerušení a ukončení hry

  rozhovory na společných poradách, hospitační činnost, dotazníková činnost

  2022/24

  učitelky, vedení školy

  Vzdělávání

  Cíl: Ověřit kvalitu aktualizovaného vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ v praxi a jeho soulad s RVP PV Kritérium: Třídní program generovaný z programu Inspis je pro učitelky dobře uchopitelný

  rozhovory na provozních poradách, dotazníky pro pedagogy, kontrola třídní dokumentace

  2022/24

  učitelky, vedení školy

  Vzdělávací výsledky

  Cíl: Ověřit kvalitu diagnostiky dětí Kritérium: Pečlivě vedená třídní dokumentace, portfólia dětí

  kontrola třídní dokumentace, rozhovory na společných poradách

  2022/24

  učitelky, vedení školy

  Oblast spolupráce se zákonnými zástupci dětí

  Cíl: Zkvalitnit spolupráci se zákonnými zástupci dětí, podpořit dobré vztahy. Kritérium: Zákonní zástupci jsou srozuměni s chodem MŠ, mají možnost aktivní účasti při realizaci ŠVP.

  rozhovory se zákonnými zástupci (třídní schůzky, konzultace, osobní kontakt), dotazníkové šetření

  2022/24

  učitelky, vedení školy