Zápis do mateřské školy Skřivánek pro školní rok 2023/2024

Zápis v naší škole bude probíhat prostřednictvím vyplnění elektronické žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy přístupné na dálku a následně s osobní účastí zákonných zástupců a přihlašovaných dětí v mateřské škole. Čas osobní schůzky si stanovíte v rámci předzápisu. 

Elektronickou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy je nutno vyplnit dle pokynů umístěných na webových stránkách školy viz. "Elektronický předzápis" ve dnech od 2. května 2023 do 3. května 2023. Pokud nemáte možnost přihlášní do systému kontaktujte MŠ na telefonním čísle 596013071.

Upozornění!! Od 4. 5. 2023 již nebude elektronický předzápis aktivní.

 

V současné době již máte k dispozici formulář pro potvrzení lékaře o očkování dítěte k vyřízení.

potvrzení o očkování dítěte.jpg (454851)

 

 

Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy společně s rodným listem a dokladem o očkování dítěte doručíte osobně dne 4. 5. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin ve Vámi vybraném čase do mateřské školy. K zápisu se dostavte rovněž s dítětem, které k předškolnímu vzdělávání přihlašujete. U zápisu se zákonný zástupce dítěte prokáže průkazem totožnosti.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023-2024.pdf (737037)

Důležitá upozornění:

1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanovenému pravidelnému očkování, případně doložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce je povinen doložit doklad o očkování, vystavený dětským lékaře, který je součástí přihlášky. Tato povinnost se netýká dítěte, které k 31. 8. 2023 dosáhne věku 5-ti let a plní povinné předškolní vzdělávání.

2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. plnou moc, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče apod.).

3. Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5.2023.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 dnů nejpozději do 2. 6. 2023

 

Instrukce k podání žádosti "Elektronický předzápis":

1. Postup viz.  EP_Letak_pro_rodice_2 (003).jpg (961062)

2. Přímý odkaz pro elektronický předzápis pro MŠ Smetanova je zde 2023/2024 | Elektronický předzápis (elektronickypredzapis.cz)

3. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost, s potvrzením lékaře o očkování dítěte a rodným listem doručte dne 4. května 2023 ve Vámi zvoleném čase osobně do MŠ Smetanova.

4. Zákonný zástupce se u zápisu prokáže průkazem totožnosti.

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky:

MŠ Smetanova – 596 013 071

 

Po vyplnění žádosti Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto registračním číslem naleznete seznam přijatých dětí na: www.ms-skrivanek.cz

K nahlédnutí bude umístěn rovněž na vstupních dveřích budovy MŠ.


Podrobné informace k postupu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (1).pptx (2462587)


 

 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024

viz odkaz: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023-2024.pdf (719,8 kB)


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole platná k 1. září 2022 je platná i k 1.9.2023.


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Smetanova 840 pro školní rok 2022/2023 (viz. příloha níže "Seznam přijatých dětí").

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí. Dostavte se dne 20. 5. od 10.00 do 14.00 hodin převzít rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ k vedoucí učitelce.

Při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ obdržíte další informace o platbě za předškolní vzdělávání, stravování a pozvánku k třídní schůzce.
 
Příloha "Seznam přijatých dětí":