Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Smetanova 840, 735 81 Bohumín, pro školní rok 2020/2021 pod registračním číslem (viz. příloha níže "Seznam přijatých dětí").

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí. Dostavte se dne 8. 6. 2020 k převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ obdržíte další informace o platbě úplaty za předškolní vzdělávání, stravování a pozvánku k informaticní schůzce.
 

Zápis do mateřské školy

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Na základě tohoto opatření bude zápis v naší škole probíhat elektronicky bez osobní účasti dětí
v termínu od 4. 5. do 7. 5. 2020.

Žádosti s datem podání, mimo výše uvedený termín budou ze správního řízení automaticky vyřazeny.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ“.

Důležitá upozornění:

 1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedoucí odloučeného pracoviště porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. (Dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku 5-ti let).
 2. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. plnou moc, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče apod.).
 4. Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 dnů nejpozději do 5. 6. 2020.

   Žádost si pečlivě pročtěte, vyplňte elektronicky (všechna šedá pole), vytiskněte, podepište a společně s přílohami (kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu dítěte) doručte do MŠ některým ze způsobů:
 1. do datové schránky školy: wmrkmtf
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
  MŠ Smetanova: materskaskola.smetanova@seznam.cz
 3. osobně do označené poštovní schránky vybrané MŠ
  (poštovní schránka v areálu MŠ bude přístupná od 8.00 do 14.00 hod.)

V případě dotazů nás kontaktujte během zápisových dnů telefonicky:

MŠ Smetanova – 734 788 677

Po vyplnění žádosti Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uschovejte.
Pod tímto registračním číslem naleznete seznam přijatých dětí na:

www.ms-skrivanek.cz

K nahlédnutí bude umístěn rovněž na vstupních dveřích budovy MŠ.

Žádost ke stažení:
"Žádost o přijetí dítěte k předškolní vzdělávání "Zápis MŠ - přihláška - verze 97-2003.xls (62976)


 

 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021

viz odkaz:kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ.pdf (399,6 kB)