Zápis do mateřské školy Skřivánek pro školní rok 2022/2023

Zápis v naší škole bude probíhat prostřednictvím vyplnění elektronické žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy přístupné na dálku a následně s osobní účastí zákonných zástupců a přihlašovaných dětí v mateřské škole.

Elektronickou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si budete moci vyplnit dle pokynů umístěných na webových stránkách školy. Systém přihlašování bude spuštěn 4. května v 6.00 hodin a uzavřen 5. května v 13.00 hodin.

Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy společně s kopií rodného listu a dokladem o očkování dítěte doručíte osobně dne 5. 5. od 8.00 do 14.00 hodin do mateřské školy. K zápisu se dostavte rovněž s dítětem, které k předškolnímu vzdělávání přihlašujete.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ“.

Důležitá upozornění:

  1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanovenému pravidelnému očkování, případně doložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce je povinen doložit doklad o očkování, vystavený dětským lékařem. K tomuto účelu můžete využít formulář:  potvrzeni-lekare.pdf (122308)

Tato povinnost se netýká dítěte, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 5-ti let a plní povinné předškolní vzdělávání

  1. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.
  2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. plnou moc, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče apod.).
  3. Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5.2022.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 dnů nejpozději do 3. 6. 2022

 

Instrukce k podání žádosti:

1. Otevřete odkaz "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".

2. Vyplňte všechny položky.

3. Rozklikněte položku ZAMĚŘENÍ TŘÍDY a zvolte vybranou mateřskou školu: MŠ Smetanova nebo MŠ Starý Bohumín

4. Až budete mít vše vyplněno, klikněte na ODESLAT.

5. Pokud přihlašujete dvě děti, rozklikněte a vyplňte záložku DÍTĚ č. 2 a pokračujte dle instrukcí viz. výše.

6. Žádost si stáhněte do svého PC a vyplňte další požadované informace elektronicky, nebo po vytištění ručně a podepište.  

7. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost, společně s přílohami (kopie rodného listu dítěte, potvrzení o očkování dítěte) doručte dne

      5. května 2022 od 8.00 do 14.00 hodin osobně do MŠ Smetanova.

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky:

MŠ Smetanova – 596 013 071

 

Po vyplnění žádosti Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto registračním číslem naleznete seznam přijatých dětí na: www.ms-skrivanek.cz

K nahlédnutí bude umístěn rovněž na vstupních dveřích budovy MŠ.


Další podrobné informace k přijetí dětí do MŠ dle platné legislativy.


 

 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023

viz odkaz: 20220419_164957.pdf (735980)


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole platná k 1. září 2022.


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Smetanova 840 pro školní rok 2022/2023 (viz. příloha níže "Seznam přijatých dětí").

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí. Dostavte se dne 20. 5. od 10.00 do 14.00 hodin převzít rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ k vedoucí učitelce.

Při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ obdržíte další informace o platbě za předškolní vzdělávání, stravování a pozvánku k třídní schůzce.
 
Příloha "Seznam přijatých dětí":